åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om:

 • Ejendomsværdiskattelovens baggrund, formål og historik (C.H.3.5.1)
 • Hvem skal betale ejendomsværdiskat? (C.H.3.5.2)
 • Hvilke ejendomme skal der betales ejendomsværdiskat af? (C.H.3.5.3)
 • Hvornår skal der betales ejendomsværdiskat (C.H.3.5.4)
 • Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten (C.H.3.5.5).

Ændringerne i EVSL som følge af lov nr. 688 af 8. juni 2017 (om bl.a. ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.), lov nr. 278 af 17. april 2018 (om bl.a. indførelsen af et forsigtighedsprincip) samt lov nr. 1727 af 27. december 2018 (om dele- og platformsøkonomi) er fuldt ud indarbejdet. 

►Lov 1580 af 27. december 2019 er indarbejdet for så vidt angår de bestemmelser, der er trådt i kraft per 1. januar 2020.◄

Nedenstående er derfor udtryk for de regler, der er gældende for ejendomme, der vurderes efter §§ 5 eller 6 i ejendomsvurderingsloven. Reglerne om ejendomsværdiskat beskrevet i dette afsnit har virkning fra og med det skatteår eller indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af nye ejendomsvurderinger foretaget efter EVL §§ 5 eller 6. ►Bemærk dog de særlige forhold for ejendomsværdiskatten for 2020 beskrevet nedenfor.◄

Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 (udskydelse af de nye ejendomsvurderinger) er de nye ejendomsvurderinger efter §§ 5 g 6 i EVL udskudt til at ske per 1. januar 2020 for ejerboliger og per 1. januar 2021 for andre ejendomme. Se EVL §§ 87 for ejerboliger og 88 for andre ejendomme. Vurderingerne efter den tidligere gældende vurderingslov videreføres således i 2018 og 2019 for ejerboliger og 2018-2020 for andre ejendomme.

For beskrivelse af reglerne omkring ejendomsværdiskat af ejendomme vurderet efter EVL §§ 87 og 88, henvises til juridisk vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5. ►Se i denne forbindelse umiddelbart nedenfor om ejendomsværdiskatten for 2020.◄

►Særligt for ejendomsværdiskatten 2020◄

►Med lov nr. 1580 af 27. december 2019 er der indført samtidighed for beskatningsgrundlagene for grundskyld og ejendomsværdiskat fra og med 1. januar 2020. I 2020 vil det derfor være den gældende vurdering fra 2019, foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov, der danner grundlag for både ejendomsværdiskat og grundskyld. Ejendomsværdiskatten for 2020 vil blive beregnet ud fra reglerne beskrevet i den juridiske vejledning 2017-2, men under hensyn til de ændringer der følger af lov nr. 1580 af 27. december 2019 og som er trådt i kraft 1. januar 2020. Det drejer sig i EVSL om:◄

 • ►§ 1, stk. 1, der nu undtager kolonihavehuse på fremmed grund for beskatning efter SL § 4, litra b, 2. pkt., og ejendomsværdiskatteloven◄

  ►[Dette er ved styresignal SKM2021.567.VURDST rettet, idet det af styresignalet fremgår, at kolonihavehuse på fremmed grund skal betale ejendomsværdiskat for 2020. Fra 2021 er der ikke længere grundlag for beskatning. (Red. 3. november 2021)]◄

 • ►§ 4, nr. 6, 3. pkt., hvor fristen f.or meddelelse til told- og skatteforvaltningen er ændret til 3 måneder fra vurderingen foreligger.◄

 • ►§ 4 a, stk. 1, hvor beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten er ændret til vurderingen i året før indkomståret.◄

 • ►§ 4 b, stk. 2, nr. 1, hvor beregningsgrundlaget for udenlandske ejendomme er ændret til handelsværdien pr. 1. januar i året før indkomståret◄

 • ►§ 9, der nu også omfatter seniorpension◄

►Disse ændringer gælder for beregningen af ejendomsværdiskatten i 2020 og erstatter derfor beskrivelsen i den juridiske vejledning 2017-2, når denne læses i relation til ejendomsværdiskatten for 2020.◄

Landsskatteretten har i SKM2018.83.LSR taget stilling til ejendomsværdibeskatning af et kolonihavehus på lejet grund. Afgørelsen omhandler de tidligere gældende regler og er derfor ikke medtaget i denne udgave af Den juridiske vejledning. Afgørelsen skal dog ses i lyset af de tidligere gældende regler, som er beskrevet i Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.H.3.5.5.4., som der derfor henvises til.

►Med lov 1580 af 27. december 2019 er der fra 1. januar 2020 ikke længere grundlag for beskatning af kolonihavehuse på fremmed (lejet) grund efter hverken SL § 4, litra b, 2. pkt., eller ejendomsværdiskatteloven. Det står i EVSL § 1, stk. 1◄.

►[Dette er ved styresignal SKM2021.567.VURDST rettet, idet det af styresignalet fremgår, at kolonihavehuse på fremmed grund skal betale ejendomsværdiskat for 2020. Fra 2021 er der ikke længere grundlag for beskatning. (Red. 3. november 2021)]◄