Indhold

Dette afsnit handler om beløbsgrænsen, der er fastsat som maksimum for tildelinger af gratisaktier efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Værdiansættelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Indkomstskattefritagelsen omfatter højst en udlodning på et grundbeløb på 22.800 kr. (2011) årligt til hver ansat. Beløbet reguleres efter PSL § 20. Værdien af aktierne opgøres på tidspunktet for udlodningen. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, er medarbejderen personligt indkomstskattepligtig af det overskydende beløb som yderligere løn, der medregnes som B-indkomst.

Der kan både være tale om nyudstedelse af aktier og overdragelse af selskabets beholdning af egne aktier.

Værdiansættelsen

Ved værdiansættelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal man bruge: "Alle handler"-kursen kl. 17.00 den aktuelle dag. Det er en gennemsnitskurs, der beregnes af Københavns Fondsbørs. Se TfS 1998, 324 TSS. Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), skal værdiansættes til handelsværdien. Se TfS 1995, 684 LSR om anskaffelsessummen for medarbejderaktier, der er erhvervet uden betaling efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

I en sag godkendte Ligningsrådet en ordning, hvor en aftale om kontantlønnedgang blev kombineret med en medarbejderaktieordning, der var omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 2. Medarbejderens accept af selskabets tilbud blev anset for retserhvervelsestidspunktet og dermed det afgørende tidspunkt for værdiansættelsen af aktierne. Se SKM2004.415.LR.

Se også

Se også afsnit C.B.3.5.4.4 om værdiansættelse af aktier.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1995, 684 LSR

Medarbejderaktier, der tildeltes efter bestemmelsen i LL § 7 A, stk. 2 ansås for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet. Værdiansættelsestidspunktet på tildelingstidspunktet.

 

Skatterådet og Ligningsrådet mv.

SKM2004.415.LR

Ligningsrådet fastholdt, at retserhvervelsestidspunktet var det afgørende tidspunkt for værdiansættelsen af aktierne, der derfor ikke kunne værdiansættes ud fra en vægtet gennemsnitskurs for selskabets A-aktier for alle handler på Københavns Fondsbørs i en nærmere angiven periode. Værdiansættelse på retserhvervelsestidspunktet.

 

TfS 1998, 324 TSS

Told- og Skattestyrelsen meddelte, at ved fastsættelse af kursværdien for værdipapirer, der er noteret på Københavns Fondsbørs, skal anvendes den af Københavns Fondsbørs beregnede gennemsnitskurs "Alle-handler"-kursen kl. 17.00. Værdiansættelse af aktier optaget til handel på et reguleret marked.