Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen, om at der skal være en individuel aftale.

 Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse, at den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at LL § 7 H ,skal anvendes. Se LL § 7 H, stk. 2, nr. 1.

Der skal indgås aftale med hver enkelt ansat, som modtager aktier mv. Aftalen skal være indgået med arbejdsgiverselskabet, uanset om aktierne mv. modtages fra dette selskab eller et selskab, der er koncernforbundet hermed. Aftalekravet betyder, at reglerne i LL § 7 H kun kan anvendes, hvis der er enighed om aftalen mellem arbejdsgiverselskabet og den ansatte.

Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen. Derudover skal aftalen bl.a. indeholde svar på følgende spørgsmål:

  • Består vederlaget af aktier eller købe- og tegningsretter?
  • Hvilket selskab er der eller kan der erhverves aktier i?
  • Hvad er den nominelle størrelse af aktien eller den nominelle størrelse af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til?
  • Eventuelle vilkår for vederlagets erhvervelse, herunder at give den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal også fremgå af aftalen, jf. LL § 7 H, stk. 2, nr. 1. Hvis der er stillet betingelser for vederlagets erhvervelse, fx ansættelse i et nærmere angivet åremål, skal det fremgå af aftalen.

Der skal være tale om fremtidigt vederlag. En allerede erhvervet bonus kan ikke overføres til en medarbejderaktieordning efter LL § 7 H. Skatterådet har afvist at lade en bonus indgå i en medarbejderaktieordning, da der allerede var erhvervet ret til bonussen forinden aftalen om overførsel. Se SKM2010.261.SR.

Hvis betingelsen om en individuel aftale ikke er opfyldt, er konsekvensen, at de tildelte aktier mv. omfattes af de almindelige regler om beskatning på retserhvervelsestidspunktet eller på udnyttelsestidspunktet, hvis betingelserne i LL § 28 er opfyldt. Dermed får selskabet modsvarende fradragsret, hvis betingelserne herfor er opfyldt. De tildelte aktier mv. kan eventuelt være omfattet af reglerne i LL § 7 A, forudsat at betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse er opfyldt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
 Skatterådet
 SKM2010.261.SR Det kunne ikke aftales, at en andel af bonus, som kom til udbetaling i 2009, kunne overføres til en medarbejderaktieordning.

Skatterådet fastslog, at der allerede var erhvervet ret til bonussen forinden aftale om overførsel.

Skatterådet bekræftede, at det kan aftales, at bonussen fremover indgår i medarbejderaktieordningen og dermed vil kunne omfattes af LL § 7 H.