Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat på basis af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Varsel om afdragsordning
 • Aktuelle satser.

Se også

Se også afsnit  G.A.3.1.1.1.3.2 Indkomstbegrebet om, hvordan RIM opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne - og hvilke oplysninger RIM benytter.

Regel

RIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen.

xHvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke fastsættes afdragsordning eller træffes afgørelse om lønindeholdelse.x

xRIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 44.x

Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1, anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Varsel om afdragsordning

RIM skal skriftligt varsle skyldneren, om at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse uden varsel. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 3. pkt.

Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal angive

 • Den beregnede betalingsevne efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1 (tabeltrækket).
 • det beregnede månedlige afdrag efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 2.
 • hvilken nettoindkomst, der er lagt til grund ved beregning af betalingsevne.
 • hvilke fordringer, der er omfattet af varslet
 • skyldners samlede gæld omfattet af varslet

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4. pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at RIM efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.
 • xOplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et udfyldt budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.x
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.

Hvordan forholder RIM sig efter et varsel

Skyldner indsender ikke budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan RIM træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med varslet. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7. RIM underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.

Skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, skal RIM foretage en betalingsevnevurdering. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 Betalingsevnevurdering

Aktuelle satser

Dette skema giver et overblik over de aktuelle satser for 2018. Se

xSKM2018.249.SKAT  

Ikke forsørgerpligt over for børn

 

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

115.880

144.509

0 %

6 %

144.510

152.689

4 %

7 %

152.690

160.869

4 %

8 %

160.870

169.049

4 %

9 %

169.050

177.229

4 %

10 %

177.230

185.409

5 %

11 %

185.410

193.589

6 %

12 %

193.590

201.769

7 %

13 %

201.770

209.949

8 %

14 %

209.950

218.129

9 %

15 %

218.130

226.309

10 %

16 %

226.310

234.489

11 %

17 %

234.490

242.669

12 %

18 %

242.670

250.849

13 %

19 %

250.850

259.029

14 %

20 %

259.030

267.209

15 %

21 %

267.210

275.379

16 %

22 %

275.380

283.559

17 %

23 %

283.560

291.739

18 %

24 %

291.740

299.919

19 %

25 %

299.920

308.099

20 %

26 %

308.100

316.279

21 %

27 %

316.280

324.459

22 %

28 %

324.460

332.639

23 %

29 %

332.640

340.819

24 %

30 %

340.820

348.999

25 %

31 %

349.000

357.179

26 %

32 %

357.180

365.359

28 %

33 %

365.360

373.539

29 %

34 %

373.540

381.719

30 %

35 %

381.720

389.899

31 %

36 %

389.900

398.079

32%

37 %

398.080

406.259

33 %

38 %

406.260

414.439

34 %

39 %

414.440

422.619

35 %

40 %

422.620

430.799

36 %

40 %

430.800

438.979

37 %

40 %

438.980

447.159

38 %

40 %

447.160

455.339

39 %

40 %

455.340

og derover

40 %

 

Udgifter til offentlige transportmidler kan for 2018 fradrages ud over 750 kr. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3 og SKM2018.249.SKAT.x

Rådighedsbeløb

xDe fastsatte rådighedsbeløb udgør

 • 1.710 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
 • 2.190 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
 • 3.140 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3, nr. 4 og SKM2018.249.SKATx

Det fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.280 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.380 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og xSKM2018.249.SKATx

Bemærk
Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.