Dato for udgivelse
12 Oct 2011 10:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Aug 2011 12:08
SKM-nummer
SKM2011.671.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-1871-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Valutaudførsel, bødeniveau
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 37.500 euro, 5000 USD og 50.000 syriske pund.

T erkendte de faktiske forhold, men henviste til, at pengene ikke stammede fra noget ulovligt, og at han som svensk statsborger ikke havde kendskab til de danske regler. Han skulle købe varer i Syrien til sin frisørsalon i Sverige.

Byretten fastsatte bøden til 59.000 kr. jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Toldloven § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mogens Popp-Madsen. besk.)

Afsagt af landsdommerne

Anne Louise Bormann, M. Levy og Lotte Wetterling).

----------

Byrettens dom af 18. maj 2011, SS 3-27R84/2010

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift er modtaget den 9. december 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4

ved den 20. november 2010 ca. kl. 06.30 i forbindelse med udrejse via lufthavnen, at have medtaget 37.500 euro, 5000 US dollars og 50.000 syriske pund, svarende til 312.391 kr., hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for told- og skatteforvaltningen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 59.000 kr.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Tiltalte har erkendt de faktiske forhold, men har henvist til, at pengene ikke stammer fra noget ulovligt, og at han som statsborger i Sverige ikke har kendskab til de danske regler.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen fremgår af retsbogen.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er statsborger i Sverige, hvor han har boet i ca. 20 år. Han har fast arbejde som buschauffør og han har desuden sin egen forretning.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har i sin forklaring erkendt, at han var i besiddelse af de pågældende pengebeløb dels i sin jakke og dels i sin pung og at han medtog dem da han ville udrejse fra lufthavnen. Endvidere har tiltalte erkendt, at han ikke overfor told- og skatteforvaltningen har angivet pengene, idet han ikke kendte til denne regel, fordi han bor i Sverige.

Retten finder imidlertid ikke, at tiltaltes ukendskab til de danske regler kan begrunde en fritagelse for eller en nedsættelse af straffen.

Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes i overensstemmelse med praksis til en bøde på 59.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 59.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 17. august 2011, 13. afdeling, S-1871-11

Byrettens dom af 18. maj 2011 (SS 3-27R84/2010) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han som nævnt havde så mange penge med i kontanter, fordi han skulle købe varer i Syrien. Muligheden for at overføre penge til banker i Syrien er meget ringe. Han kendte ikke til reglerne om udførsel af kontante penge og havde ikke tænkt på at kontakte til de danske myndigheder og spørge. Det er første gang, han har oplevet dette. Han drev også dengang en frisørsalon i Sverige og skulle købe varer hertil. Det er billigere at købe ind i Syrien, og her findes også produkter, han ikke kan købe i Sverige. Han har været i Syrien 3 - 4 gange i de senere år. Han kendte heller ikke til de svenske regler på området. Han har spurgt sin bank om muligheden for at betale penge til indkøb af varer i Syrien, men har kun fået oplysning om, at EU ikke har økonomiske forbindelser med Syrien. Han så ingen skilte i lufthavnen vedrørende begrænsninger på udførsel af penge. Han var ikke så glad for at have de mange kontanter på sig, men kunne ikke se andre muligheder.

Landsretten bemærkninger og begrundelse

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.