Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, hvornår der skal føres en særskilt konto for skatter.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Regel
  • Opgørelse.

Baggrund

Opgørelse af gevinst og tab på obligationer, pantebreve, andre fordringer, investeringsbeviser, aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast ejendom sker efter lagerprincippet. Se PAL § 15, stk. 3.

I et andet land end Danmark vil en eventuel beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktiver typisk ske efter realisationsprincippet.

Der kan derfor optræde en tidsmæssig forskydning mellem beskatningen i Danmark efter PAL og beskatning i udlandet. Beskatningen af værdistigning på aktivet vil typisk ske tidligere i Danmark end i et andet land end Danmark.

Har den fremmede stat intern hjemmel til at beskatte gevinst og tab ved afståelse af aktiver, vil beskatning som udgangspunkt ske i afståelsesåret. Er der ikke nogen værdistigning på aktivet i afståelsesåret, er der ingen dansk PAL-skat, hvori den udenlandske skat kan fradrages.

Efter en DBO vil gevinst og tab på fast ejendom typisk kunne beskattes i den stat, hvor den faste ejendom er beliggende.

I enkelte DBO´er med fremmede stater er det endvidere bestemt, at den pågældende stat har ret til at beskatte gevinst og tab på aktier i ejendomsaktieselskaber, der er hjemmehørende i den pågældende stat, selv om aktionærerne er hjemmehørende i Danmark.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2., Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster

Regel

Efter PAL § 20, stk. 2 skal PAL-skattepligtige føre en konto for skatter af gevinster og tab på hver enkelt aktiv, når begge disse betingelser er opfyldt:

  • Gevinst og tab er beskattet i andet land end Danmark, er beskattet på Færøerne eller i Grønland (efter intern hjemmel og en eventuel DBO), og 
  • Gevinst og tab i PAL-opgørelsen er medregnet efter lagerprincippet.

Saldoen på kontoen viser, hvor stort det "opsparede" fradrag vedrørende den danske PAL-skat er.

Der kan alene blive tale om at føre en konto for skatter vedrørende fast ejendom og aktier i ejendomsselskaber hjemmehørende i udlandet. Det følger af bemærkningerne til § 20, stk. 2 i lovforslag L 10 af 28. november 2007.

Opgørelse

Kontoen tillægges en forholdsmæssig del af den skattepligtiges PAL-skat. Beløbet svarer til den del af skatten, som vedrører gevinst på aktivet, der ikke er givet dobbeltbeskatningslempelse for efter PAL § 20, stk. 1.

Er der tab på aktivet opgjort efter lagerprincippet, beregnes der en negativ skat, som kan fradrages i saldoen.

Afstås det pågældende aktiv, hvorved der udløses skat i udlandet, foretages en almindelig lempelsesberegning for det pågældende år.

Overstiger den udenlandske skat den forholdsmæssige del af PAL-skatten, som kan henføres til gevinst på aktivet, kan det resterende beløb fradrages i den skattepligtiges øvrige PAL-skat. Dette gælder kun i det omfang det kan rummes inden for saldoen. Saldoen nedsættes herefter med det fradragne beløb.

Kan beløbet ikke rummes i den skattepligtiges PAL-skat, udbetales beløbet kontant.

Eksempel på konto for skatter

 

År 1

År 2

År 3

År 4 

Gevinst efter lagerprincippet

  100

100

-20

100

PAL-skat (15 pct.) 

15

15

-3

15

Saldo på konto for skat

15

 30

 27

 0

Gevinst i udlandet ved afståelse efter realisationsprincippet

 0

 0

 0

 280

30 pct. udenlandsk skat af realisationsgevinst

 0

 0

 0

 84

I eksemplet ejer den skattepligtige en aktier i et ejendomsselskab hjemmehørende i et andet land end Danmark, der i årene 1, 2 og 4, stiger med 100 i værdi, mens der i år 3 er et værdifald på 20.

Avancen opgjort efter realisationsprincippet ved afståelsen i år 4 på 280 beskattes i det andet land end Danmark med 30 pct.

I år 1 og 2 er PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på gevinst af aktier i ejendomsselskabet på 15 pr år. I det andet land end Danmark er der betalt 0 i udenlandske skat af gevinst på ejendommen. Kontoen for skatter udgør derfor 30 ultimo år 2.

I år 3 er der et tab. PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på tabet af aktier i ejendomsselskabet -3. I det andet land end Danmark er der betalt 0 i udenlandske skat af gevinst på ejendommen. Kontoen for skatter udgør derfor 27 ultimo år 3.

I år 4 er PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på gevinst af aktier i ejendomsselskabet på 15. Da der er betalt 84 i udenlandsk skat på aktivet i år 4, lempes PAL-skatten med 15. Der kan maksimalt lempes for den faktiske betalt PAL-skat på aktivet.

Af de resterende 69 i udenlandsk skat, kan 27 rummes i kontoen for skatter. Det vil sige, at den skattepligtige maksimalt kan få yderligere lempelse eller få udbetalt 27.

Differencen mellem de 69 og 27 kan hverken modregnes i anden PAL-skat eller udbetales. Dette skyldes at lempelsen ikke må overstige den forholdsmæssige del af den danske PAL-skat, som falder på den udenlandske indkomst på aktivet.

Hvis de 27 kan rummes i den øvrige PAL-skat i år 4, fradrages beløbet i den øvrige PAL-skat. Kan der fx kun modregnes 20, udbetales de resterende 7.

Af aktierne i ejendomsselskabet er der samlet betalt 0 i PAL-skat.