Indhold

Dette afsnit handler om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet, selv om leveringsstedet som udgangspunkt er Danmark ifølge hovedreglen i ML § 16, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Lovgrundlag

ML § 16, stk. 2, har følgende ordlyd:

"For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, nr. 1-10, anses leveringsstedet dog ikke for at være her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes udenfor EU."

Den 1. januar 2015 ændres ordlyden af ML § 16, stk. 2, til:

"xFor teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1,x anses leveringsstedet dog ikke for at være her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes udenfor EU."

xSe lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 3, og § 11, stk. 2.x

Momssystemdirektivets artikel 59a, stk. 1, litra a har følgende ordlyd:

"Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning, kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted fastlægges efter artikel 44, 45, 56 og 59, anse

a) leveringstedet for en eller alle af disse ydelser, når dette er beliggende på deres område, som beliggende udenfor Fællesskabet, såfremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted udenfor Fællesskabet."

Momssystemdirektivets artikel 59a ændres med virkning fra 2015 ved Direktiv 2008/8/EF, artikel 1, nr. 3).

Regel

For ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1, nr. 1-10 (som alle er omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1), er leveringsstedet alligevel ikke Danmark, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes udenfor EU. Dette gælder, selv om kunden er etableret i Danmark, og uanset hvor i verden leverandøren er etableret. Se ML § 16, stk. 2

ML § 16, stk. 2 gælder for følgende typer af ydelser:

*) xBemærk, at ML § 21 d, stk. 1, nr. 9 og 10, ophæves den 1. januar 2015. Reglen om flytning af leveringsstedet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes udenfor EU, vil dog stadig finde anvendelse på teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester. Se lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 3, 6 og 7, og § 11, stk. 2.x

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1, nr. 1-10 findes i afsnit D.A.6.2.6.2 om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse. 

Bemærk

Bemærk særligt om udnyttelseskriteriet:

  • Reglen gælder kun for ydelser, der udnyttes udenfor EU. Selv om en ydelse omfattet af ML § 16, stk. 1, faktisk udnyttes i et andet EU-land, er leveringsstedet Danmark, når kunden er etableret her.
  • Ydelser omfattet af ML § 16, stk. 1, der leveres til afgiftspligtige personer i andre EU-lande, er ikke omfattet af ML § 16, stk. 2, selv om de faktisk udnyttes udenfor EU. Sådanne ydelser skal indberettes som EU salg uden moms (tidligere listeindberetning). Se afsnit A.B.4.2.2.1 Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande.

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.6 om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Eksempel

En dansk virksomhed køber en reklamekampagne af et dansk reklamebureau. Reklamen skal markedsføre et nyt produkt i USA. Da ydelsen udnyttes udenfor EU, er leveringsstedet ikke Danmark. Reklamebureauet skal derfor ikke opkræve dansk moms.