Indhold

Dette afsnit handler om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet, selv om leveringsstedet som udgangspunkt ikke er Danmark ifølge hovedreglen i ML § 16, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Lovgrundlag

ML § 16, stk. 6 har følgende ordlyd:

"For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, nr. 1-10 anses leveringsstedet for at være her i landet, hvis ydelsen leveres fra steder udenfor EU til en ikkeafgiftspligtig person her i landet og ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes her i landet."

xDen 1. januar 2015 ændres ordlyden af ML § 16, stk. 6, til:x

x"For de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, anses leveringsstedet for at være her i landet, hvis ydelsen leveres fra steder udenfor EU til en ikkeafgiftspligtig person her i landet og ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes her i landet."x

xSe lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 4, og § 11, stk. 2.x

Momssystemdirektivets artikel 59a, stk. 1, litra b har følgende ordlyd:

"Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning, kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted fastlægges efter artikel 44, 45, 56 og 59, anse

(...)

b) leveringstedet for en eller alle af disse ydelser, når dette er beliggende udenfor Fællesskabet, som beliggende på deres område, såfremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted indenfor deres område."

Momssystemdirektivets artikel 59a ændres med virkning fra 2015 ved Direktiv 2008/8/EF, artikel 1, nr. 3).

Regel

For ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1-10 (der som udgangspunkt alle er omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 4), er leveringsstedet alligevel Danmark, selv om leverandøren ikke er etableret her, hvis leverandøren er etableret udenfor EU og kunden er etableret i Danmark og faktisk benytter eller udnytter ydelsen i Danmark. Se ML § 16, stk. 6.

ML § 16, stk. 6 gælder for følgende typer af ydelser:

*) xBemærk, at ML § 21 d, stk. 1, nr. 9-11, ophæves den 1. januar 2015, og at teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester (leveret til ikkeafgiftspligtige personer) samtidig får leveringssted efter ML § 21 cML § 21 c, stk. 2, bliver ML § 21 c, stk. 3. For så vidt angår teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester (leveret til ikkeafgiftspligtige personer), vil leveringsstedet ikke længere kunne flyttes i henhold til udnyttelseskriteriet. Se evt. D.A.6.2.6.11, D.A.6.2.6.12 og D.A.6.2.8.12.x

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1, nr. 1-10 findes i afsnit D.A.6.2.6.2 om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse. 

Bemærk

Reglen gælder kun for ydelser, der leveres fra lande udenfor EU til kunder i Danmark, og udnyttes i Danmark. Hvis ydelsen leveres til en kunde i et andet EU-land, er leveringstedet ikke Danmark, uanset om ydelsen faktisk udnyttes i Danmark.

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.6 om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Eksempel

En norsk advokatvirksomhed bistår en dansk privatperson i forbindelse med en skilsmissesag i Danmark. Da kunden er etableret i Danmark og ydelsen faktisk udnyttes her, flyttes leveringsstedet til Danmark. Den norske advokatvirksomhed skal derfor momsregistreres i Danmark og opkræve dansk moms af advokatydelsen.