Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne for afgift på vin.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på vin, som produceres i Danmark eller som importeres her til landet. Se xøl- og vinafgiftslovens (ØLVINAL) § 3x.

Vinafgiften omfatter også vinbaserede alkoholsodavand, cider og frugtvin.

Lovgrundlag

Afgift på vin fremgår af xlovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017x om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven). Loven er senest ændret ved § 31 i xlov nr. 1126 af 19. november 2019x.

Til og med 31. december 2017 blev der opkrævet en tillægsafgift af vinafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alkopops, ready-to-drink-drikke mv.). I henhold til § 6 i xlov nr. 1686 af 26. december 2017 xer denne tillægsafgift ophævet fra og med 1. januar 2018.

Afgiftssatserne for vin og vinbaserede alkoholsodavand er senest ændret ved xlov nr. 270 af 26. marts 2019 om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) og øl- og vinafgiftslovenx. Ved lovændringen blev vinafgiften nedsat med 3 pct. fra og med 1. april 2019.

Der er med hjemmel i øl- og vinafgiftsloven udstedt xbekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013x (ØLVINALbek) om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Bekendtgørelsen er ændret ved xbekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2013x.

Reglerne for afgift af vin er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne for forsendelse og kontrol af vinafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. xRådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv.x Bestemmelserne xi det omarbejdede direktivx skal for hovedpartens vedkommende anvendes fra 13. februar 2023, enkelte fra et senere tidspunkt. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er beskrevet i afsnit E.A.1.8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter. 

Historik

Afgiften på vin blev indført i 1922.

Den nuværende øl- og vinafgiftslov, xlov nr. 1015 af 19. december 1992x, trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholdt blandt andet en tilpasning til EU's bestemmelser.

Loven er efterfølgende ændret et antal gange, og ændringerne er indarbejdet i xlovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017,x som senest er ændret ved xlov nr. 1126 af 19. november 2019x.