Indhold

Dette afsnit beskriver fastlæggelsen af leveringsstedet ved salg af varer her fra landet. Se ML § 14, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Leveringssted ved forsendelse eller transport af varer
  • Undtagelser fra momspligt her i landet
  • Levering foretaget af importør
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Leveringssted ved forsendelse eller transport af varer

ML § 14, stk. 1, nr. 2 fastlægger leveringsstedet for varer, der forsendes eller transporteres. Udgangspunktet er i henhold hertil, at hvis varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes, er leveringsstedet ligeledes her i landet.

Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 32, stk. 1, i dansk ret.

Ved fastlæggelse af leveringsstedet skal der tages udgangspunkt i varens fysiske placering. Herved sikres, at der ved forsendelse ikke kan aftales et leveringssted i et andet land efter købelovens regler med den virkning, at beskatningsretten flyttes, når varen reelt befinder sig i Danmark ved forsendelsens begyndelse.

Der skal dermed som udgangspunkt betales moms her i landet af leverancer til udlandet.

Ved her i landet og ved Danmark forstås det danske momsområde. Se afsnit D.A.2.1. om momsområdet.

Undtagelser fra momspligt her i landet

Udgangspunktet ved forsendelse af varer til udlandet er, at der skal betales dansk moms.

Der gælder følgende undtagelser hertil:

  • Leverancen er momsfritaget, hvis leverancen er omfattet af momsfritagelserne i ML § 34. Se afsnit D.A.10 om momsfritagelser med fradragsret.
  • Leverancen er momsfritaget, hvis leverancen er omfattet af momsfritagelserne i ML § 13. Se afsnit D.A.5 om momsfritagelser uden fradragsret.
  • Leverancen er omfattet af reglerne for installation og montering. Se afsnit D.A.6.1.5
  • Leverancen er omfattet af reglerne om fjernsalg. Se afsnit D.A.6.1.6

Eksempler fra retspraksis

Det var i en sag ved Landsretten ubestridt, at sælger af de omhandlede mobiltelefoner på tidspunktet for handlerne havde hjemsted i Tyskland, og at sælger ikke var momsregistreret i hverken Danmark eller Sverige. Mobiltelefonerne blev købt af danske leverandører og henlå på et speditionslager i Danmark, inden de blev videresendt til Sverige for sælgers regning. Da mobiltelefonerne befandt sig på et speditionslager i Danmark på tidspunktet for forsendelsen til Sverige, var leveringsstedet, jf. ML § 14, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., som udgangspunkt i Danmark, og der skulle derfor svares dansk moms af handlerne, jf. ML § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. Leveringsstedet kunne ikke anses for at være i Sverige efter reglerne om fjernsalg. Se SKM2005.161.VLR.

Levering foretaget af importør

Det er i Momssystemdirektivets artikel 32, stk. 2, præciseret, at leveringsstedet for en levering foretaget af en importør - samt leveringsstedet for eventuelle efterfølgende leveringer - anses for at ligge i indførselsmedlemsstaten. Dette selvom stedet, hvor forsendelsen eller transporten blev påbegyndt, ligger på et tredjelandsområde eller i et tredjeland. Ved en importør forstås en importør, der er udpeget eller godkendt som betalingspligtig for momsen i henhold til Momssystemdirektivets artikel 201, se D.A.13.5.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-446/13, Fonderie 2A

Sjette direktivs artikel 8, stk. 1, litra a, skal fortolkes således, at stedet for leveringen af et gode, der er blevet solgt af et selskab, som er etableret i en medlemsstat, til en erhverver, som er etableret i en anden medlemsstat, og hvorpå sælgeren med henblik på at gøre godet egnet til levering har fået en tjenesteyder, som er etableret i denne anden medlemsstat, til at udføre færdiggørelsesarbejde inden tjenesteyderen forsender godet til erhververen, skal anses for at befinde sig i den medlemsstat, hvori sidstnævnte er etableret.

 

C-245/04, EMAG Handel Eder OHG

Hvis to på hinanden følgende leveringer af de samme goder, som foretages mod vederlag mellem afgiftspligtige personer, der optræder i denne egenskab, giver anledning til en og samme forsendelse inden for EU's momsområde eller en og samme transport inden for EU's momsområde af disse goder, kan denne forsendelse eller transport kun omfatte én af disse to leveringer, der som den eneste fritages for moms.

Denne fortolkning gælder, uanset hvem af de afgiftspligtige personer - den første sælger, den mellemkommende erhverver eller den anden erhverver - der har retten til at råde over goderne under nævnte forsendelse eller transport.

 

Landsretsdomme

SKM2005.161.VLR

En leverance med leveringssted i Danmark til en ikke-momsregistreret svensk virksomhed var ikke momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 1.

Da den svenske erhverver var momspligtig og registreringspligtig i Sverige, men på trods heraf ikke var momsregistreret, kunne leveringsstedet, jf. ML § 14, stk. 1, nr. 2, 2. punktum, ikke flyttes til Sverige efter reglerne om fjernsalg.