Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift her i landet af produkter med et indhold af ethanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin mv. med et ethanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i lov om afgift af spiritus m.m. (SPRITAL). Se SPRITAL § 1.

Der skal også betales en tillægsafgift til fordel for sundhedsfremmende foranstaltninger af spiritusbaserede alkoholsodavand, som hører under pos. 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis blandingen er under 15 pct. vol. Se SPRITAL § 1.

Lovgrundlag

Afgift af spiritus fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007 om afgift af spiritus m.m. med senere ændringer.

Fra 1. juni 2005 opkræves der en tillægsafgift af spiritusafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alcopops, RTD-drikke). Se lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 1409 af 4. december 2010 om banderolering, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU efter lov om afgift af spiritus m.m. I vejledningen omtales denne som SPRITALbek.

Reglerne for afgift af spiritus er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne for forsendelse og kontrol af spiritusafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter, er beskrevet i afsnit E.A.1.8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om forsendelse og kontrol af varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Historik

Afgiften af spiritus blev indført i 1887.

Den nuværende lov om afgift af spiritus m.m. - lov nr. 153 af 6. maj 1980 - trådte i kraft den 1. januar 1980. Loven er siden ændret flere gange bl.a. som følge af tilpasningen til EUs bestemmelser, jf. lov nr. 1017 af 19. december 1992, fordi afgiften er omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Afgiftssatsen for spiritus blev med virkning fra 1. juli 1996 ændret fra en kombineret liter og værdiafgift til en ren literafgift, jf. lov nr. 400 af 22. maj 1996.