Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift her i landet af produkter med et indhold af ethanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin mv. med et ethanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i lov om afgift af spiritus m.m. (SPRITAL). Se xSPRITAL § 1.x

Til og med den 31. december 2017 var der udover selve spiritusafgiften en tillægsafgift på alkoholsodavand. Tillægsafgiften er ophævet i henhold til x§ 5 i lov nr. 1686 af 26. december 2017x.

Lovgrundlag

Afgift af spiritus fremgår af xlovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020 om afgift af spiritus m.m.x

Til og med den 31. december 2017 blev der opkrævet en tillægsafgift af spiritusafgiftspligtige drikkevarer i form af alkoholsodavand (alkopops, ready-to-drink-drikke mv.). I henhold til x§ 5 i lov nr. 1686 af 26. december 2017x er denne tillægsafgift ophævet fra og med den 1. januar 2018.

Der er i medfør af loven udstedtx bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2013 om afgift af spiritus m.m. xI vejledningen omtales denne som xSPRITALbekx. Denne er senest ændret ved xbekendtgørelse nr. 74 af 23. januar 2018 xi forbindelse med nedsættelse af mindstekrav til sikkerhedsstillelse efter spiritusafgiften.

Reglerne for afgift af spiritus er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv nr. 83 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikke og Rådets direktiv nr. 84 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne for forsendelse og kontrol af spiritusafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter, er beskrevet i afsnit E.A.1.8. xRådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv.x Bestemmelserne skal for hovedpartens vedkommende anvendes fra den 13. februar 2023, enkelte fra et senere tidspunkt.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Historik

Afgiften af spiritus blev indført i 1887.

Den nuværende lov om afgift af spiritus m.m. - lov nr. 153 af 6. maj 1980 - trådte i kraft den 1. januar 1980. Loven er siden ændret flere gange bl.a. som følge af tilpasningen til EU's bestemmelser, jf. lov nr. 1017 af 19. december 1992, fordi afgiften er omfattet af de EU-harmoniserede punktafgifter.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Afgiftssatsen for spiritus blev med virkning fra 1. juli 1996 ændret fra en kombineret liter og værdiafgift til en ren literafgift, jf. lov nr. 400 af 22. maj 1996.