Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på spiritus.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Midlertidigt registrerede varemodtagere
 • Vareafsender
 • Andre former for salg
 • Privatpersoner
 • Registreringsblanket.

Oplagshavere

Autorisationskrav

Virksomheder, der fremstiller eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshavere. Se SPRITAL § 7, stk. 2.

Aftapning eller anden behandling af afgiftspligtige varer i erhvervsmæssigt øjemed anses også for fremstilling. Se SPRITAL § 1, stk. 2 og 3.

Oplagshavere er berettigede til under afgiftssuspensionsordningen at

 • fremstille
 • modtage
 • afsende

oplægge varer uden afgift. Se SPRITAL § 7, stk. 3.

Inden autorisation som oplagshaver kan finde sted, skal virksomheden stille sikkerhed for afgifter, og have godkendt de lokaler som virksomheden bruger til:

 • Fremstilling
 • Behandling
 • Aftapning og
 • Opbevaring, herunder banderolering mv.

SKAT kan også forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler. Se SPRITAL § 28.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, som autoriseres efter lov om afgift af spiritus, skal stille en sikkerhed på mindst 200.000 kr. for skyldige afgifter. Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af SKAT efter særlige regler. SKAT kan stille krav om fuld sikkerhed for afgiften ved manglende rettidig betaling. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU. Se SPRITAL § 7, stk. 3 og SPRITALbek §§ 12 og 13.

Se også

Se også

Lokaler

Lokaler, som virksomheden bruger til

 • fremstilling
 • behandling
 • aftapning og
 • opbevaring, herunder banderolering

af varer, skal godkendes af SKAT.

De afgiftspligtige varer skal opbevares på en ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for SKATs kontrol. Dette betyder at:

 • Ubanderolerede og banderolerede varer må ikke blandes sammen.
 • Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubanderolerede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort og rumkort). Mærkesedlerne skal oplyse om konto i regnskabet, vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.
 • Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven. Fustagerne skal så vidt muligt stilles, så varer under samme regnskabskonto kan opbevares samlet.
 • Flaskevarer skal også være sorteret efter kontobetegnelse, og de skal være anbragt efter flaskestørrelse på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

Bygninger eller rum, hvori der produceres spiritus, er omfattet af beredskabsloven LBK nr. 660 af 10/06/2009. Virksomheder der producerer brandfarlige væsker med et flammepunkt på under 30 grader Celsius, må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse.

Der skal derfor foreligge en godkendelse fra brandmyndighederne, inden SKAT kan godkende virksomhedens lokaler.

Hvis en autoriseret virksomhed vil foretage ændringer af lokaler og anlæg, som SKAT tidligere har godkendt, skal de påtænkte ændringer af lokaler og anlæg m.v., herunder eventuelle brandsyns- og miljøgodkendelser efter stk. 3, forinden anmeldes til og godkendes af SKAT. Se SPRITAL § 9a, stk. 2 og SPRITALbek § 7.

Fælles lokaler

Autoriserede virksomheder kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at benytte fælles lokaler sammen med andre autoriserede oplagshavere.

Godkendelseskravet har, udover det ovenfor nævnte om virksomhedens orden, også den betydning for fælles lokale at det skal være umiddelbart synligt, hvordan de enkelte virksomheder har opdelt lokalet imellem sig, dvs. at den enkelte virksomheds lager skal stå samlet og klart afgrænset fra de øvriges.

Tilladelsen er også betinget af, at

 • virksomhederne hver for sig er autoriserede efter spiritusafgiftsloven og hver især har fået lokalegodkendelse efter reglerne om fælleslokale
 • virksomhedernes regnskaber føres separat
 • virksomhederne ikke fører de samme varemærker
 • virksomhederne indsender fortegnelser over de varemærker, som de hver især og samlet forhandler
 • der løbende gives oplysning om ændringer i fortegnelserne, og
 • virksomhederne i øvrigt efterkommer de kontrolbestemmelser, som SKAT måtte kræve.

Virksomheden kan også få tilladelse af SKAT til som lønnet arbejde at sørge for aftapning og påsætning af etiketter og banderolering af spiritus for andre oplagshavere. Se afsnit E.A.3.1.10 om banderoler.

Udleveringslagre

Virksomheder, som fra særlige udleveringslagre, der ligger uden for hovedvirksomheden, udleverer banderolerede varer en gros til andre handlende, restauratører m.fl., kan få udleveringslagrene registreret sammen med hovedvirksomheden.

Se også

Se også

Fjernsalg

Den der fra andre EU-lande sælger varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller lade sig registrere som varemodtager her i landet, uanset omsætningens størrelse. Sælger kan vælge at lade sig autorisere eller registrere ved en herboende fiskal repræsentant. Virksomheden skal stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter. Se SPRITAL § 8, stk. 6 og SPRITALbek § 12, stk. 3.

Fiskal repræsentant

Virksomheder, som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten, som skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet, skal autoriseres hos SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Se SPRITAL § 8, stk. 5 og SPRITALbek § 10.

Midlertidigt registrerede varemodtagere

Virksomheder og institutioner mv., der fra andre lande modtager afgiftspligtige varer, som led i udøvelsen af sit erhverv, kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver. Der er ikke adgang til varemodtagerregistrering af sådanne virksomheder mv. efter loven. Disse skal derfor - inden transporten påbegyndes – lade sig registrere som midlertidigt registrerede varemodtagere og anmelde transporten til SKAT og indbetale afgiften. Se SPRITAL § 7, stk. 4.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Vareafsender

Virksomheder eller personer der som led i udøvelsen af deres erhverv ønsker at afsende varer, der er indført fra steder uden for EU, til andre EU-lande under den afgiftssuspensionsordning, som gælder for harmoniserede afgifter, kan lade sig registrere som vareafsender. Se SPRITAL § 7, stk. 5.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Andre former for salg

Det er forbudt enhver, som

 • forhandler
 • udskænker, eller
 • udleverer spiritus, og
 • ikke er autoriseret eller registreret efter spiritusafgiftsloven,

at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret korrekt eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke. Se SPRITAL § 27 a, stk. 1.

Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra SKAT. Se SPRITAL § 27 a, stk. 2.

Virksomheder, der sælger eller udlejer destillationsapparater og lignende til forbrugere, som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den måned, der følger efter salget eller udlejningen give SKAT besked om dette.

Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse. Se SPRITAL § 37.

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 22.046 anvendes. Blanketten kan hentes på www.virk.dk.

Bemærk

Virksomheder, der fra udlandet modtager spiritus på flasker skal også registres for emballageafgift. Øvrige virksomheder kan registreres. Se afsnit E.A.7.1.3.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.