Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for emballage og etiketter i forbindelse med spiritusafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Etiketter.

Emballager

Beholdere(flasker) skal ved markedsføring her i landet være forsynet med en banderole. Se SPRITAL § 27A, Stk. 1.

Der må ikke bruges beholdere (flasker) mv. af en sådan type eller med en sådan lukkeanordning, at banderolen ikke kan anbringes forsvarligt. Drikkebægre og lignende må ikke skrues på over banderolen, og må ikke anbringes over banderolen, hvis den så bliver dækket helt eller delvist. Se SPRITAL § 3, stk. 2 og SPRITALbek. § 1, stk. 4.

Beholderne skal i almindelighed fremstå som beholdere til spiritus.

Beholderne skal ved udleveringen være forsynet med oplysninger om alkoholstyrke, jf. nedenfor om etiketter. Se SPRITAL § 3, stk. 3.

Rumindhold

Forbrugerstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 998 af 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere fastsat de nominelle volumener for færdigpakninger, som bl.a. spiritus må udbydes til salg i.

Der betales afgift på grundlag af det reelle indhold i beholderen.

Bemærk

  • Emballager til spiritus, herunder denatureret sprit, er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven. Se mere om dette i afsnit E.A.7.1
  • Emballager til alkoholsodavand med 10 pct. vol. alkohol eller derunder, er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager. Se mere om dette i afsnit E.A.3.3.8.

Etiketter

Reglerne om påsætning af etiketter på spiritus findes dels i EU-forordninger og -direktiver, jf. bl.a. RFO 110/08, dels i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning mv. af fødevarer. Reglerne bliver administreret af Fødevarestyrelsen.

Reglerne om påsætning af etiketter skal være opfyldt, før de pågældende varer bliver udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet.

Varer til forbrug her i landet skal inden udleveringen være forsynet med etiketter, der indeholder oplysning om:

  • Aftapningsvirksomhedens navn
  • Varens art
  • Alkoholindhold (ethanolstyrke)
  • Nominelt indhold.

Alkoholindholdet, som bestemmes ved 20 grader celsius, skal angives med højst én decimal efterfulgt af symbolet % vol. Udtrykket alkohol, eventuelt forkortet til alk. eller alc., som kan sættes foran % vol. Ved angivelse af alkoholindhold tillades en tolerance på +/- 0,3 pct. vol.