Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for bestilling og brug af banderoler i forbindelse med spiritusafgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Banderolekrav
 • Banderoletyper
 • Bestilling og levering af banderoler
 • Påsætning af banderoler
 • Afbanderolering
 • Banderolering mv. hos andre.

Banderolekrav

Før virksomheden udleverer varer til forbrug her i landet, skal varerne være tappet på beholdere, der skal være forsynet med en banderole og en etiket. Se SPRITAL § 9, stk. 2, 1. Se afsnit E.A.3.1.9 om etiketter.

SKAT kan tillade, at virksomheden, foruden egne etiketter og banderoler til spiritusbeholdere, også bruger etiketter, som er påtrykt en anden virksomheds navn, respektive banderoler med denne virksomheds kodenummer, fx i tilfælde, hvor en virksomhed overtager en igangværende virksomhed.

Undtaget fra kravet om banderolering er varer, der er indført på flaske, og som ubeskattet overføres til en anden autoriseret virksomhed, og varer, der overføres til en virksomhed, der har tilladelse fra SKAT til ubeskattet køb af varer. Se SPRITAL § 9, stk. 3.

SKAT kan efter ansøgning tillade en autoriseret oplagshaver at få overført varer, der er fremstillet/aftappet her i landet, ubanderoleret, hvis varerne udelukkende er bestemt til udførsel til udlandet.

Handelsprøver, der udleveres fra en autoriseret oplagshaver, er også undtaget fra kravet om banderolering. Det er en betingelse, at prøveflaskerne er under 5 cl, og at flaskerne fremtræder som handelsprøver.

Det er ikke tilladt at udlevere prøver til en forhandler til videregivelse til dennes kunder. Prøverne kan ikke fritages for afgift, og skal opbevares samlet i virksomheden. Virksomheden skal kunne gøre rede for, hvad der er udleveret.

SKAT kan tillade, at varerne i stedet for at blive forsynet med banderole, bliver forsynet med en anden lukkeanordning påtrykt tilsvarende oplysninger. Se SPRITAL § 9, stk. 2, 3. pkt.

Det er forbudt enhver, som

 • forhandler
 • udskænker, eller
 • udleverer spiritus,

og som ikke er autoriseret efter spiritusafgiftsloven, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret. Se SPRITAL § 27 a.

Banderoletyper

SKAT fremstiller papirbanderoler til spiritus. Banderolerne er selvklæbende og findes i følgende størrelser:

Banderole

Flaske

Format (diameter)

Oblat

alle

22 mm

Aflang

stor over 60 cl

105 x 13 mm

Aflang

mellem 15-155 cl

85 x 13 mm

Aflang

lille under 15 cl

62 x 10 mm

Aflang

mini under 15 cl

42 x 10 mm

Se flere oplysninger om banderolernes udseende i SKATs nyhedsbrev af juni 2007 - Spiritus - banderolerne ændrer udseende.

Til beholdere med et cl-indhold mellem 60 og 155 skal virksomheden bruge aflange banderoler, og kan vælge mellem flaskestørrelserne stor og mellem.

SKAT kan i øvrigt i særlige tilfælde tillade, at banderolerne bruges til andre flaskestørrelser end dem, de er bestemt til. Dette gælder fx hvor der ikke findes en banderole til den pågældende flaskestørrelse.

Banderolerne leveres med følgende påtryk:

 • Vareart i form af betegnelsen spiritus
 • Beholderstørrelse angivet i brøk (1/1, 3/4, 3/8 osv.)
 • Kodenummer for den virksomhed, der har banderoleret varerne. Som kodenummer bruges CVR-nr.

Se SPRITAL § 9, stk. 2, 3. pkt.

Virksomheder, der har bivirksomhed med selvstændigt SE-nr., dvs. virksomhed, som er selvstændigt registreret efter momsloven, skal bruge denne virksomheds SE-nr. for varer, der bliver banderoleret i bivirksomhedens navn. Hvis bivirksomheden ikke har et selvstændigt SE-nr., er det hovedvirksomhedens CVR-nr., som skal bruges.

Bestilling og levering af banderoler

Banderolerne bestilles hos SKAT på en bestillingsseddel - 22.015 for aflange og 22.073 for oblat. Følgende e-mailadresse kan anvendes ved elektronisk bestilling: tobakogspiritus.banderolebestilling@skat.dk

Leveringstiden for banderoler er normalt 12-14 arbejdsdage. Banderolerne må derfor bestilles i god tid, før de skal bruges. Der kan kun bestilles banderoler til virksomhedens normale forbrug i højst 6 måneder ad gangen.

Banderolerne sendes til virksomheden pr. post. Der kan træffes aftale med SKAT om, at virksomheden selv henter banderolerne hos SKAT. Betalingen skal ske kontant eller med en betalingsfrist på 5 dage.

Når virksomheden har modtaget banderolerne, skal de tilskrives virksomhedens regnskab.

Banderoler må ikke afhændes, og de kan ikke byttes. Beskadigede banderoler skal afleveres til SKAT. Større differencer i banderolebeholdningen skal anmeldes til SKAT, så snart differencen er konstateret. Der gives ingen godtgørelse ved makulering af banderoler, men fraskrivning af banderolerne i banderoleregnskabet kan ske efter SKATs godkendelse.

Oblatbanderoler leveres i ruller á 2.000, 5.000 og 15.000 stk. Aflange banderoler leveres i ruller á 500, 1.000, 4.000 eller 6.000 stk. Store banderoler (105 x 13 mm) kan dog ikke leveres i ruller á 6.000 stk.

Oblatbanderoler koster 48,49 kr. pr. 1000 stk. og aflange banderoler 79,11 kr. pr. 1000 stk. for alle størrelser. Se SPRITALbek § 3.

Rullerne er forsynet med en papkerne med en indvendig diameter på 40 mm. Hver rulle bliver leveret svejset ind i en plastpose. På posen står antallet af banderoler i rullen og produktionsdatoen. På rullen sidder der en banderole uden mærke. Af hensyn til optælling af banderolerne er der på bagsiden af basispapiret for hver 50 banderoler et påtryk, der angiver hvor mange banderoler, der er tilbage i rullen.

Banderolerne må ikke udsættes for større temperaturudsving. Leverandøren af selvklæbende banderoler garanterer, at klæbeevnen for ikke-brugte banderoler, der opbevares ved normal stuetemperatur, holder i mindst to år. Det betyder, at banderoler, der er mere end to år gamle, ikke må bruges. Når banderolen er sat på, er klæbeevnen ubegrænset.

Se også

Se også vejledningen Sådan bestiller du kontrolmærker (banderoler, stempelmærker og prismærker) til spiritus, cigaretpapir, tobaksvarer og bekæmpelsesmidler.

Påsætning af banderoler

Aflange banderoler skal anbringes over flaskelukket på en sådan måde, at flasken ikke kan åbnes, uden at banderolen ødelægges, dvs. med mærket på selve lukkeanordningen (kapsel, prop mv.) og ned ad flaskehalsens ene side. Banderoler til pure-pak kartoner kan anbringes på emballagens sideflade i umiddelbar tilknytning til - men uden at dække - emballagens etiket eller påtryk.

Oblatbanderoler skal anbringes på flaskelukket. På flasker med metal- eller plasthætte, der dækker både flaskens hals og prop, og som brydes ved åbningen af flasken, kan banderolen anbringes på siden af hætten. Det er en betingelse for brug af oblatbanderoler, at flaskelukkets udformning og materialeart samt påsætningsmetoden sikrer en effektiv vedhæftning af oblaten. Er det ikke tilfældet, skal der benyttes aflange banderoler.

Beskadigede banderoler må ikke bruges. Hvis en banderole bliver beskadiget efter påsætningen, skal varen afbanderoleres.

Afbanderolering

I stedet for fysisk at fjerne banderolen kan virksomheden sætte en label (sort) over banderolen. Den sorte label skal dække hele banderolen, og må ikke kunne fjernes uden at banderolen samtidig ødelægges.

For kontering af afbanderolerede varer, se afsnit E.A.3.1.7.4 om regnskab for banderolerede varer.

Banderolering mv. hos andre

SKAT kan tillade, at spiritus bliver banderoleret på produktionsstedet i udlandet eller aftappes og/eller banderoleret på en aftapningscentral her i landet.

Betingelserne for en sådan tilladelse er:

 • Minimumsmængde Varepartiet (samme vare) er på mindst 400 liter.
 • For hver enkelt virksomhed, som der træffes aftale med, skal der være en skriftlig bekræftelse fra aftapnings-/banderoleringsvirksomheden om, at denne
  • forpligter sig til ved udgangen af hvert kvartal at foretage en optælling af banderolebeholdningen, og
  • oplyser indehaveren af tilladelsen om resultatet af optællingen.

Der skal sendes en kopi af aftalen til SKAT, fordi den skal være bilag til tilladelsen.

Ved overførsel af spiritus/banderoler, der sker ved virksomhedens egen foranstaltning, skal der udfærdiges en proformafaktura/følgeseddel i to eksemplarer. Det ene eksemplar bliver i virksomheden, og det andet følger varen.

Fakturaen/følgesedlen skal indeholde oplysning om:

 • Afsenderens og modtagerens navn og hjemsted
 • Spiritus: Art, ethanolstyrke, mængde i liter, liter 100 pct. og konto
 • Banderoler: Antal og flaskestørrelse.

Tilladelsen, der ikke kan overføres til andre, er gyldig indtil videre, dog ikke ud over virksomhedens registreringsperiode som autoriseret oplagshaver for spiritus.

Ændring af de anmeldte forhold skal straks meddeles til SKAT. Overtrædelse eller tilsidesættelse af tilladelsens betingelser kan - foruden straf - medføre, at tilladelsen inddrages med øjeblikkelig virkning.

De overførte banderoler bogføres særskilt i regnskabet. Se afsnit E.A.3.1.7.3 ”Banderoleregnskab”.