Indhold

Dette afsnit beskriver under hvilke betingelser, indkomståret kan omlægges uden tilladelse fra Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser for, at omlægning kan ske uden tilladelse
 • Særligt om begrundelsen for at omlægge
 • Meddelelse til Skattestyrelsen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.2.3 om de regler i KSL §§ 22, 99 og 100, der særligt gælder for ægtefæller.

Regel

En selvstændigt erhvervsdrivende kan omlægge indkomståret uden at søge tilladelse fra Skattestyrelsen, når en række betingelser er opfyldt. Se KSL § 22, stk. 2.

Betingelser for, at omlægning kan ske uden tilladelse

For at en selvstændigt erhvervsdrivende kan omlægge indkomståret uden tilladelse fra Skattestyrelsen, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Omlægningen skal være begrundet med særlige forhold for den skattepligtige
 • Alle indkomstperioder skal komme til beskatning
 • Intet indkomstår må overspringes
 • Intet indkomstår dubleres. Der må fx ikke være to indkomstår 2019
 • Et indkomstår, der afviger fra kalenderåret, skal begynde den første i en måned
 • Ægtefællens indkomstår skal også ændres. Ægtefællens indkomstår skal dog først omlægges for året efter det indkomstår, hvori ægteskabet er indgået. Se afsnit C.C.2.5.2.3
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse til Skattestyrelsen om omlægningen.

Særligt om begrundelsen for at omlægge

Særlige forhold for den skattepligtige

En selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at anvende et andet indkomstår end kalenderåret, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for den skattepligtige, fx:

 • Sæson
 • Brancheændring
 • Personaleferie
 • Nye forretningsforbindelser.

De nævnte forhold kaldes også "særlige forhold". Se i KSL § 22, stk. 2.

Skatteministeriet har udtalt, at omlægningen skal være begrundet i hensynet til virksomhedens drift. En omlægning, som kun eller primært har til formål, at en akkord skal omfatte skattekrav opstået ved realisation af en erhvervsmæssig virksomhed, falder derfor uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Se SKM2008.438.DEP. Se også omtalen af SKM2008.438.DEP i afsnit C.C.2.5.2.4.

Bemærk

Der skal være tale om forhold, der gælder for den skattepligtige selv. Andres forhold kan ikke bruges som begrundelse. Se SKM2006.578.DEP.

Eksempler: Særlige forhold/Ikke-særlige forhold for den skattepligtige

Særlige forhold

Landmænd vil ofte være omfattet af begrebet "særlige forhold", når de har planteproduktion, fordi de kan henvise til hensynet til sæson.

Se mere

Se SKM2006.578.DEP

Ikke-særlige forhold

 

Skatteministeriet har udtalt, at forhold, der gør sig gældende for den, der udarbejder den skattepligtiges regnskab mv., ikke vil kunne være "særlige forhold".

Det betyder, at fx forhold hos den skattepligtiges revisor eller den landboforening, der udarbejder regnskabet, ikke er "særlige forhold".

Se mere

Se SKM2006.578.DEP

Tilbagelægning til kalenderår uden tilladelse, herunder ved ophør

Hvis indkomståret ønskes lagt tilbage til kalenderår af et eller flere af de hensyn, der er omtalt i KSL § 22, stk. 2, "særlige forhold", kan det ske uden tilladelse fra Skattestyrelsen.

Det gælder også, hvis Skattestyrelsen i sin tid gav tilladelse til at anvende forskudt indkomstår, (fordi der før den 8. juni 2006 var krav om tilladelse). Se SKM2006.578.DEP.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ophører med at være selvstændigt erhvervsdrivende, kan han ikke længere anvende forskudt indkomstår. Indkomståret skal tilbagelægges uden tilladelse fra Skattestyrelsen. Dette skal ske med virkning for året efter, at virksomheden er solgt eller ophørt.

Omlægning fra et forskudt indkomstår til et andet forskudt indkomstår

Omlægning fra et forskudt indkomstår til et andet kan ske uden tilladelse, hvis omlægning er begrundet i de hensyn, der er nævnt i KSL § 22, stk. 2, "særlige forhold". Se TfS 2006, 448 LSR, hvor en landbrugsvirksomheds forhold ikke kunne begrunde, at der blev omlagt fra et forskudt indkomstår til et andet forskudt indkomstår.

Se også

Se også KSL § 22, stk. 3, og afsnit C.C.2.5.2.4, hvor det fremgår, at hvis et indkomstår ønskes omlagt af andre grunde end dem, der er nævnt i KSL § 22, stk. 2, kræves der tilladelse fra Skattestyrelsen.

Meddelelse til Skattestyrelsen

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal give meddelelse til Skattestyrelsen om, at indkomståret ønskes omlagt. Se KSL § 22, stk. 3.

Den skattepligtige kan sende meddelelsen til Skattestyrelsen digitalt, hvis der er mulighed for det. Se KSL § 22, stk. 4.

Bemærk

Meddelelsen skal sendes inden udløbet af det indkomstår, som den selvstændigt erhvervsdrivende ønsker at omlægge. Se eksempler vedrørende fristen i afsnit C.C.2.5.2.5.

Der gælder særlige regler om meddelelse og frist for meddelelse, når den erhvervsdrivende er gift eller bliver gift ved omlægningen. Se afsnit C.C.2.5.2.3 "Særligt om ægtefæller og indkomstår".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 2006, 448 LSR

En landbrugsvirksomheds forhold kunne ikke begrunde, at indkomståret blev omlagt fra et forskudt indkomstår til et andet.

Hensynet til tilpasning til momsopgørelser og hensynet til at få efterbetaling af hektartilskud og slagterafregninger indpasset i årsregnskabet kunne lige så vel tilgodeses ved at omlægge til kalenderårsregnskab.