Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår leje- og leasingindtægter skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Leje- og leasingindtægter skal regnes med til indkomsten for den periode, som lejen betales for. Dette gælder også, selvom lejen er forudbetalt for en flerårig periode, og selvom lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side. En eventuel tinglysning er uden betydning for beskatningstidspunktet.

Eksempel

En lejer betaler husleje i december år x2020x for hele x2021x og første halvår af x2022x. Udlejeren skal regne den del af lejen, som vedrører x2021x, med til indkomsten i det indkomstår, som dækker perioden x2021x. Resten skal regnes med til det indkomstår, som dækker første halvår af x2022x. Se fx SKM2011.38.BR.

Se også

Se også xafsnitx

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2011.38.BR

Lejeindtægter skal regnes med til den periode, som de vedrører (betales for). Betalingstidspunktet er ikke afgørende.

Landsskatteretssager

TfS 1987, 459 LSR

Leasingindtægt skulle periodiseres efter de almindelige principper for lejeindtægter, dvs. indtægtsføres i de år, den vedrørte, selvom den havde sammenhæng med en lejeudgift, der først kunne trækkes fra i forfaldsåret.

TfS 1976, 8 LSR

En lejeindtægt, der var forudbetalt for 10 år, skulle periodiseres over de år, den vedrørte.

Skatterådet

SKM2012.703.SR Skatteyderen havde indgået en 30-årig brugsretsaftale vedrørende opsætning mv. af vindmøller på sin ejendom. Der blev i den forbindelse ydet et engangsvederlag, som skatteyderen indtægtsførte med 1/30 årligt.

Skatterådet fandt, at skatteyderen ikke kunne fortsætte med at periodisere de forudbetalte beløb over lejeperioden, hvis han solgte ejendommen.

Skatterådet bekræftede, at det beløb, som ved salget af ejendommen endnu ikke er blevet beskattet, og som dækkede forudbetalt leje, skulle beskattes i afståelsesåret som personlig indkomst.

Se også afsnit C.H.2.1.2.