Indhold

Dette afsnit handler om sømandsbeskatningslovens baggrund, formål og historik.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og formål
 • Historikskema.

Baggrund og formål

Reglerne for beskatning af søfolk blev ændret væsentligt i 2005.

Lovændringerne har til formål at

 • tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til EU's retningslinjer om statsstøtte til søtransportsektoren og
 • forenkle reglerne, der tidligere var et samspil mellem reglerne i kildeskatteloven, ligningsloven og den dagældende sømandsfradragslov.

Sømandsfradragsloven blev ophævet og erstattet af sømandsbeskatningsloven, og de eksisterende regler i de andre love blev indarbejdet i den nye lov med visse ændringer.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende regler er følgende:

 • Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af sømænd, der er omfattet af SØBL §§ 5-8) er blevet det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Der er efter lovens indførelse foretaget visse modifikationer af bestemmelsen.
 • Dispensationssystemet i den tidligere sømandsfradragslov er blevet afskaffet. De nye regler hviler på objektive kriterier.
 • Sømandsfradraget er blevet erstattet af et fast fradrag.
 • Der er indført en refusionsordning til visse arbejdsrelaterede omkostninger for sandsugerrederier.

Der kan efter de gældende EU-retningslinjer ydes statsstøtte til søtransport af gods og passagerer og inden for visse begrænsninger til bugsering, bjærgningsfartøjer og til opmudring/sandsugning samt til erhvervsmæssig brug af kabellægningsfartøjer.

Det er skibenes faktiske anvendelse, som er afgørende for, om der kan ydes statsstøtte eller ej.

Se også

 • SKM2006.602.DEP om administrationen af refusionsordningen for sandsugere og for andre spørgsmål vedrørende sømandsbeskatningsloven.
 • Kommissionens meddelelse C(2004)43 om retningslinjer for statsstøtte til søtransport.
 • Kommissionens beslutning C(2007)22 om statsstøtte.

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. af sømandsbeskatningsloven:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

386 af 27. maj 2005

Sømandsbeskatningsloven - indførelse af ny lov

425 af 6. juni 2005

Konsekvensændringer som følge af ændring af KSL § 2. Henvisninger til kildeskattelovens § 2 ændres.

§ 5

§ 9

§ 10

428 af 6. juni 2005

Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.

De statslige told- og skattemyndigheder ændres til told- og skatteforvaltningen.

§ 9

§ 15

§ 13 ophævet

343 af 18. april 2007

Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv.

§ 1

§ 2

§ 5a ny

§ 9

§ 10

§ 12 a ny

1235 af 24. oktober 2007

Lavere skat på arbejde. Ændring af henvisning (lov om arbejdsmarkedsbidrag).

§ 10

§ 11

521 af 12. juni 2009

Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0.

§ 10

622 af 14. juni 2011

Forhøjelse af sømandsfradraget for visse søfolk. Ændringen er godkendt i EU og gælder fra 1.1.2012.

§ 3

1886 af 29. december 2015

Udvidelse af tonnageskatteloven.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 5a, stk. 1 ophæves

§ 5b ny

359 af 29. april 2018

Udvidelse af DIS-ordningen og sømandsfradraget med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe m.v. Virkning fra 1. januar 2019 - ikke trådt i kraft.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden for så vidt angår § 5, stk. 3, § 5a og § 5b.

Med virkning fra 1. juli 2018 er det en betingelse for fradrag efter SØBL § 3 (sømandsfradrag), at fartøjet eller installationen er registreret med hjemsted her i landet eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat. Se ny § 3, stk. 5.

§ 3, stk. 5 (ny)

§ 5, stk. 3 (ny)

§ 5 a ophæves

§ 5 b ophæves

1582 af 27. december 2019

Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.

Udvidelse af DIS-ordningen til udenlandske skibe med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat. 

Krav om statsborgerskab i en EU- eller EØS-medlemssstat for personer, der arbejder på skibe, der sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater. Gælder for ansættelsesforhold, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere (§ 7).

§ 5 b (ny)

§ 7

§ 11 a (ny)

§ 16 a (ny) - ikke trådt i kraft

1583 af 27. december 2019

Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen.

Udvidelse af refusionsordningen til udenlandske rederier, der har hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.

Udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe mv. - denne del er ikke trådt i kraft.

§ 3, stk. 5-6 (ny) - ikke trådt i kraft

§ 10 

§ 11 b (ny)