Udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lign., kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 2.

Repræsentationsudgifter kan dog kun fradrages med 25 pct. af beløbet. Se LL § 8, stk. 4 og afsnit C.C.2.2.2.5.4. Om lønmodtageres fradrag for repræsentationsudgifter, se afsnit C.A.4.3.1.5.