Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af kulturelle aktiviteter. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hovedregel
 • Undtagelser til hovedreglen.
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

LAL § 1, stk. 1, 1. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. ..." 

ML § 13, stk. 1, nr. 6 fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign."

LAL § 1, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende:

...

5) formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre,

...

7) museumsvirksomhed,

..."

Hovedregel

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Kulturelle aktiviteter er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Virksomheder, som leverer kulturelle aktiviteter, er fx:  

 • Zoologiske haver
 • Blomsterparker
 • Museer
 • Herregårde.

Bemærk at museumsvirksomhed er fritaget for at betale lønsumsafgift. Se LAL § 1, stk. 2, nr. 7.

Se også

 • afsnit D.A.5.6 om kulturelle aktiviteter for den nærmere afgræsning af momsfritagelsen
 • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • afsnit D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • afsnit D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomheden.

Undtagelser til hovedreglen

Der er to undtagelser til hovedreglen. Der skal nemlig ikke betales lønsumsafgift af følgende kulturelle aktiviteter:

a)      Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre
b)      Museumsvirksomhed

Ad a) Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre

Der skal ikke betales lønsumsafgift af formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC), der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre. Se LAL § 1, stk. 2, nr. 5.

Videnspædagogiske Aktivitetscentre står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener via publikums aktive deltagelse.

Det fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside, at følgende virksomheder i 2018 er omfattet af tilskudsordningen: 

 • AQUA
 • Bornholms Middelaldercenter
 • Experimentarium
 • Fjord & Bælt
 • Historiecenter Dybbøl Banke
 • Sagnlandet Lejre
 • Middelaldercenter Nyk F
 • NaturBornholm
 • Tycho Brahe Planetarium
 • Kulturcentret Assistens
 • Økolariet
 • Vadehavscentret
 • GeoCenter Møns Klint
 • Ribe VikingeCenter
 • Universe
 • Lille Vildmosecentret

Se mere på www.uvm.dk.

Ad b) Museumsvirksomhed

Der skal ikke betales lønsumsafgift af museumsvirksomhed. Se LAL § 1, stk. 2, nr. 7.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.444.VLR

På baggrund af en gennemgang af lønsumsafgiftsloven og dens forarbejder fandt landsretten, at der hverken efter ordlyden af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7, sammenholdt med ordlyden af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, eller efter forarbejderne til fritagelsesbestemmelsen var grundlag for generelt at anse den momsfritagne virksomhed, som zoologiske haver udøver, for museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand.

Landsretten fandt videre, at det forhold, at der er et vist sammenfald i de opgaver, som zoologiske anlæg har efter zoo-loven, og egentlig museumsvirksomhed, herunder indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, ikke kunne føre til et andet resultat.