Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af persontransport. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hovedregel
 • Undtagelse til hovedreglen
 • Definition: Persontransport
 • Definition: Udlandet
 • Særligt om offentlige trafikselskaber
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

LAL § 1, stk. 1, 1. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. ..." 

ML § 13, stk. 1, nr. 15 fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel."  

LAL § 1, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende:

...

6) persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet,

..."

Hovedregel

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 15 (persontransport). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Der skal derfor betales lønsumsafgift af persontransport, bortset fra turistbuskørsel som er momspligtigt.

Virksomheder, som leverer persontransport, er fx: 

 • Luftfartsselskaber
 • Færgeselskaber
 • Busselskaber
 • Taxaselskaber.

Se også

 • afsnit D.A.5.15 om personbefordring for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
 • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • afsnit D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • afsnit D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomheden.

Undtagelse til hovedreglen

Persontransport direkte til eller fra udlandet er fritaget for lønsumsafgiftspligten. Se LAL § 1, stk. 2, nr. 6.

Definition: Persontransport

Ved persontransport forstås transport af personer med alle former for transportmidler, fx:

 • Fly
 • Helikopter
 • Skib, fx færge og fiskekutter
 • Tog
 • Bil
 • Bus
 • Ambulancer
 • Hestevogn
 • Cykeltaxa og rickshaw.

Definition: Udlandet

Ved udlandet skal der forstås geografiske områder, som ikke er omfattet af det danske momsområde. Se afsnit D.A.2.1 om det danske momsområde og SKM2003.201.TSS.

Ved udlandet forstås derfor både andre EU-lande og lande udenfor EU, herunder Færøerne og Grønland.

Persontransport til eller fra udlandet er fx:

 • Transport af personer med passagerfly fra København til Oslo
 • Rutekørsel med bus fra Berlin til København
 • Persontransport til eller fra en boreplatform, som står udenfor 12-sømilegrænsen. Det skyldes, at boreplatformen er placeret udenfor det danske momsområde. Se SKM2003.201.TSS
 • Kørsel med rustvogn over landegrænser. Kørsel med rustvogn over landegrænser var fritaget for arbejdsmarkedsbidrag (ambi), som persontransport direkte til eller fra udlandet. Se TfS 1988, 593, Direktoratet for Toldvæsenet.

Særligt om offentlige trafikselskaber

Offentlige trafikselskaber skal betale lønsumsafgift fra 1. januar 2009. Det skyldes, at trafikselskabet er den reelle leverandør af persontransportydelsen. Det er uden betydning, om driften er udliciteret til entreprenører (vognmænd). Se SKM2009.283.SKAT.

Det er xSkattestyrelsensx opfattelse, at vognmændene er lønsumsafgiftspligtige af de persontransportydelser, som vognmændene udfører for trafikselskabet. Det skyldes, at ydelserne er momsfri persontransport efter ML § 13, stk. 1, nr. 15 og derfor er lønsumsafgiftspligtige.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1995, 868. Mn

Et forsikringsselskab hjemtransport af syge personer fra udlandet for fremmed regning var fritaget for arbejdsmarkedsbidrag (ambi), som persontransport direkte fra udlandet.

Praksis er videreført i lønsumsafgiftsloven fra 1. januar 1992.