Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten for selvstændige grupper af personer. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Særligt om taxabestillingskontorer og taxasammenslutninger.

Se også

 • afsnit D.A.5.19 om selvstændige grupper af personer for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
 • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • afsnit D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • afsnit D.B.4.4 om hvornår visse selvstændige grupper skal betale lønsumsafgift efter metode 2
 • afsnit D.B.4.6 om hvordan taxabestillingskontorer og taxasammenslutninger skal opgøre lønsumsafgiften
 • afsnit D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Lovgrundlag

LAL § 1, stk. 1, 1. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. ..."  

ML § 13, stk. 1, nr. 19 fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning."

Regel

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 19 (selvstændige grupper af personer). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Selvstændige grupper af personer er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Selvstændige grupper af personer er fx:

 • Fællessekretariater
 • Taxabestillingskontorer og taxasammenslutninger.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomheden.

Særligt om taxabestillingskontorer og taxasammenslutninger

Taxabestillingskontorer og taxasammenslutninger, som mod betaling (herunder kontingenter og lignende) formidler hyrevognskørsel og leverer administrationsydelser til vognmænd tilsluttet bestillingskontoret eller taxasammenslutningen, er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 19. Det er en forudsætning, at ydelserne anvendes af de tilsluttede vognmænd i forbindelse med vognmændenes persontransport, der er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 15. Se SKM2006.395.SKAT og SKM2008.918.SKAT

Taxabestillingskontorer og taxasammenslutninger er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten for selvstændige grupper. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.