xI dette afsnit er foretaget en del ændringer, idet ændringer i moms- og afgiftstilsvaret nu skal ske elektronisk via www.skat.dk/TastSelv Erhverv - Digital Ret Indberetning.

En ændring vil fortsat blive betragtet som en anmodning om genoptagelse, men hele processen foregår nu elektronisk.x

 

På moms - og afgiftsområdet sker der en del ændringer i forhold til angivelse af moms- og afgiftstilsvar.x Tidligere gennemførtes disse ændringer ved hjælp af efterangivelser. Efterangivelserne blev afleveret på papir til SKAT, hvorefter ændringerne blev gennemført.

Efterangivelserne kunne ske på enten den moms- og afgiftspligtiges initiativ eller SKATs initiativ.

Nu skal ændringer ske ved en elektronisk indberetning via "Digital Ret Indberetning" på SKATs hjemmeside www.skat.dk/TastSelv Erhverv.x

xÆndringer i moms- og afgiftstilsvaret xforekommer f.eks.  i de situationer, hvor SKAT på grundlag af en kontrol hos en afgiftspligtig konstaterer, at den afgiftspligtige har angivet for lidt i afgift.

Enx ændring i moms- og afgiftstilsvaretx kan også forekomme ved, at virksomheden selv opdager en fejl og xindberetter ændringen til SKAT via Digital Ret Indberetning.x

Bemærk

Forældelsesfristen løber fra det oprindeligt bestemte forfaldstidspunkt, selvom kravet ikke er gjort op. I henhold til SFL § 34 a, stk. 2 kan der gives en tillægsfrist på et år, hvis SKAT inden forældelsesfristens udløb har udsendt forslag xtil en ændringx. Inddrivelsesmæssigt medfører en samling af flere indkomstår i forbindelse xmed en ændring (tidligere på en efterangivelse), at ændringenx bliver betragtet som et enkelt krav, der inddrivelsesmæssigt forælder på tidspunktet for det tidligste krav, der omfattes afx ændringen (tidligere efterangivelsen), xhvilket betyder, at nye momskrav bliver fanget i den etårige tillægsfrist.

Se A.A.9.

xÆndringer/genoptagelse xpå SKATs initiativ

xHvis SKAT ønsker at foretage en ændring af moms- og afgiftstilsvaret, skal SKAT gennemføre forhøjelsen ved en afgørelse, dvs. at SKAT indenx udløbet af 3-års fristen i SFL § 31, stk. 1, skal udsende varsel med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til den moms/afgiftspligtige (SFL § 19 og § 20), xog afsnit A.A.7.4.5.x

xÆndringer/genoptagelse xpå virksomhedens initiativ

Hvis virksomheden xselv opdager, at der er indberette et forkert moms- eller afgiftstilsvarx, kan virksomheden xanmode SKAT om en ændring afx efterangivelsen via Digital Ret Indberetning.

Når virksomheden har indberettet en ændring, er det en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen. Ændringen skal derfor behandles som en genoptagelsesanmodning, uanset om anmodningen medfører en forhøjelse eller en nedsættelse. Se A.A.8.3.1.2 og A.A.8.3.2.2.

SKATs behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. SKATs afgørelse kan som udgangspunkt ikke træffes efter udløbet af 3-årsfristen i SFL § 31, stk. 1. Dog har SKAT en frist på tre måneder efter udløbet af tre års fristen til at træffe endelig afgørelse. Se SFL § 31, stk. 1, 3. pkt. og A.A.8.3.1.1.2.

Der henvises for yderligere information om ekstraordinær genoptagelse til afsnit A.A.8.3.2.2. - ekstraordinær genoptagelse på borgerens initiativ og A.A.8.3.2.1. - ekstraordinær genoptagelse på SKATs initiativ.

 

Se SKM2008.221.SKAT.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKAT meddelelser
SKM2008.221.SKAT Der redegøres om fristreglerne i relation til foreløbige fastsættelser, og virksomhedernes reaktionsmuligheder. xDer kan stadig foretages foreløbige fastsættelser, og udgangspunktet i den interne meddelelse gælder stadigvæk. Meddelelsen vil blive opdateret iht. DRI.x