Afgiftstilsvar

3 års fristen i SFL § 31, stk. 1 regnes fra udløbet af angivelsesfristen.

På momsområdet findes forskellige angivelsestidspunkter, f.eks. er angivelsesfristen for virksomheder med kvartalet som afgiftsperiode en måned og ti dage efter afgiftsperiodens udløb. Se ML § 57, stk. 3.

SKM2013.589.LSR (samme afgørelse SKM2013.594.LSR) - Landsskatteretten udtalte, at tre års fristen i SFL § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2009.71.LSR - Genoptagelsesfristen for krav på tilbagebetaling af moms og lønsum skal regnes fra forfaldstidspunktet for krav i henhold til de foreløbige ordinære afgiftsperioder i løbet af året og genoptagelsesfristen skal regnes fra udløbet af angivelsesfristen for de samme ordinære afgiftsperioder.

Det bemærkes, at afgørelsen omhandlede en virksomhed, som opgjorde lønsumsafgiftsgrundlaget som virksomhedens lønsum efter metode 2, jf. LAL § 4, stk. 2, nr. 1. For virksomheder, der opgør lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 4, jf. LAL § 4, stk. 1, skal 3 års fristen regnes fra udløbet af angivelsesfristen for årsangivelsen, jf. LAL § 6 b.

Se A.B.4.2.1.2. om angivelse og betaling af moms.

Delvis fradragsret

Genoptagelse skal ske i den momsperiode, hvor fradragsretten indtræder, og der kan derfor kun ske regulering i den pågældende periode. Det er uden betydning, at den endelige fradragsprocent først er kendt ved indkomstårets udløb. Se SKM2009.71.LSR

Se D.A.11.2. om tidspunktet for fradragsrettens indtræden.

Godtgørelse

3 års fristen i SFL § 31, stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor kravet på godtgørelsen tidligst kan gøres gældende.

Hvis den godtgørelsesberettigede skal opgøre afgiften efter momsloven, regnes fristen fra momsangivelsesfristens udløb.

SKM2009.75.LSR - Godtgørelse af energiafgifter. Landsskatteretten fandt, at fristen skulle beregnes fra de tidspunkter, hvor a conto modregning i momstilsvaret kunne have været foretaget.

SKM2012.72.BR - Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum som oversteg det afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende.

Se A.B.4. om angivelse og betaling på momsområdet.

Eksempel

Angivelsesfristen for januar måned 2009 vedrørende elektricitet er 15. februar 2009. Fristen for varsel om ændring udløber 15. februar 2012. Se SFL § 31, stk. 1.

Foreløbig fastsættelse

Hvis en afgiftspligtig ikke angiver rettidigt, kan SKAT lave en foreløbig fastsættelse af afgiftstilsvaret. Se OPKL § 4, stk. 1.

Foreløbige fastsættelser er omfattet af SFL § 31 og § 32.

Uanset om SKAT laver en foreløbig fastsættelse, løber fristen fra udløbet af angivelsesfristen for den pågældende periode. Se SFL § 31, stk. 1.

Se A.B.5 om skønsmæssige ansættelser.

Elektronisk angivelse (tidligere efterangivelser)

Se nærmere herom A.A.8.3.1.3 om Digital Indberetning (DRI) og A.A.2.8 (særligt om efterangivelser).

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsdomme

 

SKM2012.72.BR

Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum som oversteg det afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende

Landsskatteretskendelser

SKM2013.594.LSR

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt elafgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012 efter at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom elafgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb. Landsskatteretten udtalte, at tre års fristen i SFL § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2013.589.LSR samme afgørelse

SKM2009.75.LSR

Godtgørelse af energiafgifter. Landsskatteretten fandt, at fristen skulle beregnes fra de tidspunkter, hvor a conto modregning i momstilsvaret kunne have været foretaget.

 

SKM2009.71.LSR

Genoptagelsesfristen for krav på tilbagebetaling af moms og lønsum skal regnes fra forfaldstidspunktet for krav i henhold til de foreløbige ordinære afgiftsperioder i løbet af året og genoptagelsesfristen skal regnes fra udløbet af angivelsesfristen for de samme ordinære afgiftsperioder.