En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Se SFL § 31, stk. 2, 1. pkt.

Fristen i SFL § 31, stk. 2, omhandler det tidspunkt, hvor anmodningen senest skal være kommet frem til Skatteforvaltningen. Det er borgerens ansvar, at anmodningen modtages af Skatteforvaltningen senest på det angivne tidspunkt. Borgeren bærer således risikoen for, at Skatteforvaltningen rettidigt modtager anmodningen. Hvis fristdagen er en lørdag, søn- eller helligdag, vil modtagelse den førstkommende hverdag være rettidig.

En godtgørelsesberettiget, der ønsker godtgørelse af afgift, skal senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften. Se SFL § 31, stk. 2, 2. pkt. Se eksempel SKM2012.72.BR.

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt el-afgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012 efter, at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom el-afgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb, se SKM2013.589.LSR (samme afgørelse SKM2013.594.LSR).

Se mere om beregning af fristen i A.A.8.3.1.1.4.

Eksempel

Er angivelsesfristen for 2. kvartal 2015 mandag den 1. september 2015, så udløber fristen efter SFL § 31, stk. 2, fredag den 1. september 2018. Hvis angivelsesfristen falder på en søndag anses angivelsen for rettidigt modtaget den først kommende hverdag efter angivelsesperiodens udløb. Hvis eksempelvis den 1. september 2015 var en søndag, så ville angivelsen være anset for rettidig, hvis den blev modtaget i Skatteforvaltningen mandag den 2. september 2015. Dette ændrer ikke på, at 3-årsfristen i SFL § 31, stk. 2, udløber den 1. september 2018, og altså ikke den 2. september 2018. 

 

Anmodning om genoptagelse på momsområdet sker ikke via efterangivelse, men skal ske via www.skat.dk/tastselv.

For hjælp til den elektroniske genoptagelse kan der altid rettes henvendelse til Skatteforvaltningen. Se A.A.8.3.1.3 om Digital Ret Indberetning.

Hvis en anmodning om genoptagelse alligevel indleveres i xen ekspedition i Skatteforvaltningenx, skal den for at være rettidig, afleveres senest ved normal lukketid for den pågældende dag. Hvis en anmodning ligger i xen af Skatteforvaltningens postkasser xved tømningen dagen efter fristdagen, er der en formodning for, at anmodningen er lagt i postkassen efter normal lukketid.

Ved digital genoptagelse er fristen kl. 23.59 på dagen for fristens udløb.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsdomme

xSKM2018.314.BRx

xDet var ubestridt, at underleverandørkontrakten og salgsfakturaerne udgjorde nye faktiske oplysninger, og spørgsmålet var derfor, om disse nye faktiske oplysninger kunne begrunde en ændring af SKATs afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, 1. pkt.

Retten fandt, at hverken disse nye oplysninger eller sagsøgerens forklaring for retten kunne begrunde en ændring af SKATs afgørelse om nægtelse af fradrag for købsmoms og ansvar, som påstået af skatteyderen. Retten lagde særlig vægt på SKATs oplysninger om usædvanlige forhold i relation til de underleverandører, som skatteyderen hævdede at have indgået aftaler med.x

SKM2012.72.BR

Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum, som oversteg det, afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende.

Landsskatteretskendelser

SKM2013.594.LSR

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt elafgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012, efter at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom elafgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb. Landsskatteretten udtalte, at tre års fristen i SFL § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2013.589.LSR samme afgørelse