Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til SFL § 32 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretlig forældet. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år. Se SFL § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter at SKAT har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på SKATs eller på borgerens/virksomhedens initiativ. Se SFL § 34 a, stk. 2.

xI forbindelse med forældelse skal opmærksomheden henledes på skatteforvaltningslovens § 34 b. I SKM2015.63.LSR har Landsskatteretten udtalt, at en forhøjelse af den skattepligtige indkomst, der var en udløber af en straffesag, uanset forældelse kunne gøres gældende inden udløbet af ét år efter afgørelsen i straffesagen, jf. skatteforvaltningslovens § 34 b, 2. pkt.x

Se A.A.9.