SFL § 32, stk. 2, 3. pkt. - Har det betydning for den afgiftspligtiges/godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

SKM2013.281.BR - SKAT udsendte forslag 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.

Se A.A.8.3.1.1.3 og A.A.8.2.1.1.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsdomme

xSKM2010.131.ØLRx

xSkattemyndighederne havde forhøjet appellantens skattepligtige indkomst skønsmæssigt, da myndighederne ikke fandt det godtgjort, at appellanten havde modtaget gevinster ved spil på Oddset. Ansættelsen var foretaget efter udløbet af fristen i skattestyrelsesloven § 34. Landsretten tiltrådte, at der i appellantens anmodning om et møde, som først kunne komme i stand efter fristens udløb pga. appellantens advokats forhold, implicit lå en anmodning om forlængelse af ansættelsesfristen.

Landsretten tiltrådte, at der påhvilede appellanten en skærpet bevisbyrde for, at gevinsterne tilkom ham, og at han havde et nettooverskud ved spil. Dette havde appellanten ikke godtgjort. Appellanten havde heller ikke ved alene at henvise til oplysningerne i R-75 om bankindeståender godtgjort, at grundlaget for skatteforvaltningens beregning var forkert. Landsretten tiltrådte endvidere, at appellanten ikke havde haft en retsbeskyttet forventning. Byrettens dom, hvor Skatteministeriet var frifundet, stadfæstedes derfor.x

xSKM2007.50.ØLRx

xFristen for forhøjelse af sagsøgerens indkomst for indkomståret 1996 var forlænget til den 20. august 2000, og spørgsmålet var, om der kunne antages at være indgået aftale om yderligere forlængelse af fristen.

Landsretten fandt under henvisning til forklaringer fra skatteyderen og dennes repræsentant, at det ikke kunne anses for godtgjort, at en aftale om forlængelse af fristen var indgået.x

Byretsdomme

SKM2013.281.BR

SKAT udsendte forslag 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.