Indhold

Dette afsnit handler om sammenhængen mellem skattepligtens indtræden og xanvendelse af forskerskatteordningen.x

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ophold xi Danmark forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningenx
 • xOphold i udlandet forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningenx
 • xNy arbejdsgiver og fortsat anvendelse af forskerskatteordningenx
 • Hvis skattepligten ophører.

Regel

Der skal indtræde fuld skattepligt efter KSL § 1 eller begrænset skattepligt af lønindkomst efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med, at medarbejderen begynder xat arbejde under anvendelse af xforskerskatteordningen. Se KSL § 48 E, stk. 1.

Se også

 • C.F.1.2.2 om indtræden af fuld skattepligt
 • C.F.3.1.2 om begrænset skattepligt af lønindtægt.

Ophold xi Danmark forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningenx

Det accepteres i praksis, at medarbejderen opholder sig i Danmark i en kortere periode før xpåbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningenx med henblik på flytning og indretning af bolig, selv om der indtræder fuld skattepligt allerede ved opholdets start. Det er en forudsætning, at arbejdet påbegyndes i tilstrækkelig tidsmæssig sammenhæng med skattepligtens indtræden.

Efter gældende praksis accepteres ophold af en varighed på indtil en måned forud for ansættelsesforholdets påbegyndelse. Se bemærkningerne til § 1, nr. 3, i lovforslag nr. 162/2007.

Hvis xpåbegyndelse af arbejdet under forskerskatteordningenx udsættes på grund af udefra kommende begivenheder, kan en længere periode efter omstændighederne accepteres.

Bemærk

Medarbejderen må ikke i denne periode have indkomst fra Danmark af den slags, som er nævnt i KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, om begrænset skattepligt af bl.a.

 • lønindkomst
 • indkomst fra erhverv med fast driftssted her i landet
 • pensioner
 • sociale ydelser mv.

xOphold i udlandet forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningenx

xDet er muligt at anvende forskerskatteordningen, selv om der allerede består et ansættelsesforhold med arbejdsgiveren, inden medarbejderen begynder at arbejde under ordningen. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der skal ske indtræden af fuld eller begrænset skattepligt i forbindelse med påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen. Dette skal ses i sammenhæng med betingelsen om, at medarbejderen ikke må have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år forud for anvendelse af forskerskatteordningen.

xSe også

Se også afsnit C.F.6.1.3 om medarbejderens skattepligt forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen.x

xNy arbejdsgiver og fortsat anvendelse af forskerskatteordningenx

Hvis medarbejderen xer omfattet af forskerskatteordningen, er det muligt at skifte arbejde og fastholde anvendelse af ordningenx, hvis medarbejderen tiltræder xdet nye arbejdex senest en måned efter ophør af den tidligere stilling. Se KSL § 48 F, stk. 2, 2. pkt.

Bemærk

De øvrige betingelser for at anvende ordningen skal være opfyldt, men medarbejderen behøver ikke at fraflytte Danmark i den mellemliggende periode på højst en måned.

Hvis skattepligten ophører

Hvis medarbejderens skattepligt ophører, kan forskerskatteordningen ikke længere anvendes. Hvis medarbejderen ønsker at anvende en resterende periode under ordningen på et senere tidspunkt, skal samtlige betingelser være opfyldt.

Skatterådet fandt, at medarbejdere i et dansk selskab, som i en periode blev udstationeret til Frankrig, ikke kunne forblive under forskerskatteordningen, hvis de hverken var fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark under udstationeringen. Se SKM2012.753.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2018.64.LSR

Landsskatteretten fandt, at betingelserne i KSL §§ 48 E-F ikke var opfyldt for klageren, idet han allerede var i et ansættelsesforhold hos den udenlandske arbejdsgiver ved udstationeringen til arbejdsgiverens danske filial. Se SKM2018.64.LSR. xAfgørelsen er truffet forud for ændringerne i lov nr. 1432 af 05/12/2018.x

Skatterådet

SKM2012.753.SR

Skatterådet fandt, at en medarbejder under og efter en udstationeringsperiode til Frankrig kunne være omfattet af forskerskatteordningen, hvis medarbejderen var fuldt skattepligtig til Danmark. KSL § 48 E, stk. 2, fandt ikke anvendelse, da Danmark ikke har nogen DBO med Frankrig. Der kunne gives lempelse efter LL § 33 for fransk skat af lønindkomsten. Hvis medarbejderen hverken var fuldt eller begrænset skattepligtig af lønindkomsten under udstationeringen, kunne forskerskatteordningen ikke anvendes. Hvis medarbejderen efter ophør af fuld dansk skattepligt arbejdede mindst 1-2 dage hver måned, ville medarbejderen være begrænset skattepligtig af en tilsvarende del af lønindkomsten, som ville kunne beskattes under forskerskatteordningen.