Indhold

Dette afsnit handler om, hvor medarbejderen skal udføre arbejdet.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse - beskatningsretten til lønnen tilkommer et andet land
  • 30-dages regel
  • Særregel for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
  • Løn omfattet af LL § 33 A.

Hovedregel

Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at medarbejderen skal udføre arbejdet i Danmark. Det gælder uden undtagelse medarbejdere, der er

  • fuldt skattepligtige personer, der er hjemmehørende i et andet land, Færøerne eller Grønland, ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst
  • begrænset skattepligtige personer.

Undtagelse - beskatningsretten til lønnen tilkommer et andet land

Hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et andet land, Færøerne eller Grønland, vil medarbejderen ikke kunne anvende ordningen, hvis beskatningsretten til lønnen overgår til et andet land,

  • fordi medarbejderen opholder sig i det andet land i en længere periode, som i de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster udgør mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode, eller
  • fordi lønomkostningen afholdes af en udenlandsk arbejdsgiver eller den danske arbejdsgivers faste driftssted i udlandet.

Se KSL § 48 E, stk. 2.

30-dages regel

Med virkning fra 1. januar 2017 er reglen i KSL § 48 E, stk. 2, ændret således, at det i visse situationer ikke er til hinder for anvendelse af forskerskatteordningen, at beskatningsretten til en del af lønnen overgår til et andet land. Det gælder dog kun, hvis beskatningsretten ikke overgår til udlandet mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår.

Bestemmelsen er især møntet på den situation, at en medarbejder er ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver til at udføre arbejde i arbejdsgiverens faste driftssted i Danmark. Når medarbejderen udfører arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende, vil beskatningsretten overgå til det andet land fra første arbejdsdag, hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land.

Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder i et dansk selskab udfører arbejde i selskabets faste driftssted i et andet land, og beskatningsretten til lønnen tilkommer det andet land.

I opgørelsen af de 30 dage medregnes samtlige arbejdsdage. Deltages eksempelvis i et møde af blot et par timers varighed, tæller det som en hel arbejdsdag.

Den danske forskerskat kan nedsættes med betalt udenlandsk skat af det udførte arbejde.

Se § 2 i lov nr. 1745 af 27/12/2016 og betænkning til L 82/2016.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.15 om artikel 15 i OECD's modeloverenskomst (Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold) 

Særregel for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Med virkning fra 1. januar 2017 er reglen i KSL § 48 E, stk. 2, ændret således, at den ikke gælder for indkomst fra et europæisk forskningsinfrastrukturkonsortuim (ERIC), som er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC).

Ændringen har betydning for medarbejderne ved ESS (European Spallation Source), som er en neutronspredningsfacilitet, der forventes at stå færdigt i Lund, Sverige, i 2025. ESS har etableret et Data Management and Software Centre i København (DMSC). Ændringen af KSL § 48 E, stk. 2, giver medarbejderne ved datacentret mulighed for at anvende forskerskatteordningen, selv om arbejdet delvis udføres i Sverige, og beskatningsretten for dette arbejde tilkommer Sverige.

Det er fortsat en betingelse, at medarbejderen skal være knyttet til det faste driftssted (DMSC), og at lønnen udgør en driftsudgift for det faste driftssted. Se § 2 i lov nr. 1745 af 27/12/2016 og L 82/2016.

Løn omfattet af LL § 33 A

LL § 33 A kan ikke anvendes på indkomst, der beskattes under forskerskatteordningen. Se KSL § 48 F, stk. 7.

Skatterådet fandt, at bestemmelsen i KSL § 48 E, stk. 2, ikke finder anvendelse, hvis Danmark ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med arbejdslandet. Der kunne gives lempelse efter LL § 33 for fransk skat af lønindkomsten. Se SKM2012.753.SR.

Hvis skattepligten ophører, kan forskerskatteordningen ikke længere anvendes. Se SKM2012.753.SR

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.753.SR

Skatterådet fandt, at en medarbejder under og efter en udstationeringsperiode til Frankrig kunne være omfattet af forskerskatteordningen, hvis medarbejderen var fuldt skattepligtig til Danmark. KSL § 48 E, stk. 2, fandt ikke anvendelse, da Danmark ikke har nogen DBO med Frankrig. Der kunne gives lempelse efter LL § 33 for fransk skat af lønindkomsten. Hvis medarbejderen hverken var fuldt eller begrænset skattepligtig af lønindkomsten under udstationeringen, kunne forskerskatteordningen ikke anvendes. Hvis medarbejderen efter ophør af fuld dansk skattepligt arbejdede mindst 1-2 dage hver måned, ville medarbejderen være begrænset skattepligtig af en tilsvarende del af lønindkomsten, som ville kunne beskattes under forskerskatteordningen.