Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, som advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv, kan vælge at lade sig beskatte efter, hvis ikke de vælger de regler, som er beskrevet under afsnit C.C.2.3.2.1, hvad et revisionsfirma havde gjort i TfS 1999, 253 VLD.

Afsnittet indeholder:

  • Særlige regler for advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv om indtægtsførsel af honorarer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 om igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen, hvor regler og praksis for bl.a. advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv er omtalt.

Særlige regler for advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv om indtægtsførsel af honorarer

Honorarer skal føres til indtægt, når udøveren af det liberale erhverv har erhvervet endelig ret til beløbet, hvilket er tilfældet, når en sag er moden til at afregne, dvs. gjort færdig og ikke er bestridt af klienten. Derfor er det faktiske faktureringstidspunkt ikke afgørende. Se UfR 2001, 1226 HRD.

Acontohonorarer, der udskrives, fx efter aftale med klienten eller efter branchekutyme, skal ligeledes indtægtsføres løbende, også selv om udøveren af det liberale erhverv ikke har vundet endelig ret til beløbet. Tilsvarende kan den pågældende trække de driftsudgifter, han eller hun har afholdt, fra løbende. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

(Ovennævnte fremgik af tidligere, men senere ophævede SD-cirkulære 1995-20)

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 om de generelle regler for bl.a. advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 2001, 1226 HRD

Et revisionsfirma skal føre sit honorar til indtægt, så snart det er modent til at afregne, dvs. revisionsopgaven er udført og ikke bestridt af klienten. Det er derfor ikke afgørende for honorarets beskatningstidspunkt, hvornår fakturaen udskrives.

 

Landsretsdomme

TfS 1999, 253 VLD

Et revisionsfirma brugte reglen om igangværende arbejder for fremmed regning og indtægtsførte og fratrak henholdsvis det samlede honorar og driftsudgifter i retserhvervelsesåret. Spørgsmålet i sagen var, hvornår revisionsfirmaet havde vundet endelig ret til totalhonoraret.