Indhold

Dette afsnit handler om forskudsregistrering, slutligning og forskudsskatter for grænsegængere.

Afsnittet indeholder:

  • Forskudsregistrering
  • Slutligning
  • Bruttoskatter og kildeskatter
  • Frist for valg af grænsegængerbeskatning.

Forskudsregistrering

Ved forskudsregistreringen kan grænsegængeren få taget hensyn til fradrag for personlige og familiemæssige forhold m.m.

Dette gælder dog ikke for lønmodtagere, der er bruttobeskattede, fordi de ikke forskudsregistreres.

Slutligning

For grænsegængere gælder de almindelige regler om slutligning for lønmodtagere, selvstændige m.m.

Bruttoskatter og kildeskatter

Indeholdte bruttoskatter med 30 pct. for visse begrænset skattepligtige lønmodtagere anses som forskudsskatter og fragår derfor i den endeligt beregnede skat. Tilsvarende gælder kildeskatter på udbytter og royalties.

Frist for valg af grænsegængerbeskatning

Hvis 75 pct.s betingelsen er opfyldt, kan skatteyderen vælge om der skal ske beskatning efter kildeskattelovens afsnit I A som grænsegænger eller ej.

Valget træffes ved indgivelse af oplysningsskema. Se KSL § 5 D, stk. 1, 1. pkt.

Den skattepligtige kan omgøre sit valg ved henvendelse til Skattestyrelsen. Det skal ske senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Se KSL § 5 D, stk. 2.

Bemærk

Reglerne om beskatning efter kildeskattelovens afsnit 1 A kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side. Se SKM2017.249.BR der angik en skatteyder, der havde anmodet om genoptagelse med det formål at opnå beskatning efter grænsegængerreglerne. Retten bemærkede, at reglerne om beskatning som grænsegænger kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side, og at vejledning om tilvalg af beskatning som grænsegænger var fortrykt på forsiden af de selvangivelsesblanketter, som skatteyderen havde modtaget. Retten lagde til grund, at skatteyderen senest primo marts 2007 havde modtaget vejledning om beskatning som grænsegænger, idet skatteyderen underskrev blanketterne og fremsendte dem til SKAT. Retten fandt, at skatteyderen ikke inden for de frister, der var nævnt i KSL § 5 D, stk. 1, havde tilkendegivet, at han ønskede beskatning som grænsegænger, hvorfor han var afskåret fra at blive beskattet efter disse bestemmelser.

Bemærk

Efter udløbet af denne frist kan en ændring af valget alene ske efter reglerne om ændring af et valg i oplysningsskemaet. Se SFL § 30.

Efter denne bestemmelse kan Skattestyrelsen tillade, at skatteyderen ændrer sit valg, hvis Skattestyrelsen har foretaget en ændring af en ansættelse af indkomstskat, som har betydning for valget. Det er en betingelse, at valget i oplysningsskemaet har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser som følge af Skattestyrelsens ændring af ansættelsen.

Se også