Indhold

Dette afsnit handler om de regler, der gælder for registrering af anvendelse af forskerskatteordningen samt arbejdsgiverens indeholdelse og indberetning af A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Registrering i Erhvervssystemet
  • Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
  • Indberetning til eIndkomst
  • Overskydende skat og restskat.

Registrering i Erhvervssystemet

Arbejdsgiveren skal tilmelde sig til registrering i Erhvervssystement inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt. Se kildeskattebekendtgørelsen § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om

  • arbejdsgiverens navn og adresse
  • medarbejderens navn, adresse og cpr.nr. og
  • ansættelsesperioden.

Til brug for registrering af anvendelse af forskerskatteordningen anvendes blanket 01.012, som sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Blanketten kan også sendes elektronisk til: 48E-postkasse@sktst.dk.

Kopi af ansættelseskontrakten og eventuel anden dokumentation for at betingelserne for at anvende ordningen er opfyldt, skal fremsendes sammen med blanketten.

Ændringer i tjenesteforholdet

Hvis ansættelsesforholdet forlænges eller afbrydes før ansættelsesperiodens udløb, skal arbejdsgiveren meddele det til Skattestyrelsen.

Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag

Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat med 27 pct. og AM-bidrag med 8 pct. Betaling af A-skat og AM-bidrag skal ske hver måned som for andre ansatte.

Se også

Se også afsnit C.F.6.2.1 om beregningsgrundlag for A-skat.

Indberetning til eIndkomst

Indberetning til eIndkomst skal ske løbende hver måned som for andre ansatte. Ved indberetning af lønoplysninger for medarbejdere under forskerskatteordningen skal indkomsttypen angives med 08 (forskerordning).

Medarbejderen overgår til almindelig beskatning

Hvis en ansat overgår til almindelig beskatning under ansættelsen, skal lønoplysninger for perioder med løn under forskerskatteordningen indberettes til eIndkomst som nævnt. Perioder med indkomst til almindelig beskatning skal indberettes særskilt til eIndkomst med indkomsttype "almindelig indkomst".

Regulering af indeholdt skat

Hvis arbejdsgiveren har indeholdt almindelig A-skat, og medarbejderen senere kommer under forskerskatteordningen fra ansættelsens begyndelse, reguleres den indbetalte skat for det indeværende indkomstår af arbejdsgiveren.

Social sikring

Udgifter til obligatorisk udenlandsk social sikring, der kan fragå ved beregning af A-skat, skal indberettes til eIndkomst i felt 89 med indkomsttype 08 (forskerordning).

Overskydende skat og restskat

Hvis indeholdelsen af A-skat under ordningen er sket med et for lavt beløb, modregnes det manglende beløb i eventuel overskydende skat efter KSL § 62, stk. 1. Det sker før der beregnes procentgodtgørelse af overskydende skat.

Hvis indeholdelsen af A-skat under ordningen er sket med et for stort beløb, modregnes dette i eventuel restskat efter KSL § 61, stk. 1, før der beregnes procenttillæg .

Hvis modregningen fører til et samlet overskydende beløb, udbetales dette med procentgodtgørelse. Fører modregningen til et samlet resterende beløb, opkræves dette efter KSL § 61, det vil sige med mulighed for indregning i næste års forskudsskat efter beregning af procenttillæg. Se Betænkning til L81/2010 nr. 6.

Bestemmelserne i KSL §§ 62 og 62 A om modregning af restancer og renteberegning af overskydende skat og restskat efter 1. oktober i året efter indkomståret finder også anvendelse.

Se KSL § 48 F, stk. 8.