Indhold

Dette afsnit definerer begrebet rabat set i relation til momsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Rabat er forskellen mellem den normale salgspris og det beløb, som detailhandleren faktisk modtager for varerne
  • Når en kupon har økonomisk værdi for detailhandleren, så er der ikke tale om rabat men en værdikupon, der skal medregnes i momsgrundlaget
  • Når en kupon er solgt af detailhandleren så er momsgrundlaget kuponens faktiske pris
  • Rabat er forskellen mellem den normale salgspris og det beløb, som producenten faktisk modtager for varerne
  • Salgsfremmende gave er ikke rabat, rabat er en delvis nedsættelse af den samlede aftalte pris
  • Rabat er rabat til den egentlige køber.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

xSe også afsnit D.A.4.10.3.5 om værdikuponer.x

Rabat er forskellen mellem den normale salgspris og det beløb, som detailhandleren faktisk modtager for varerne

En rabat er forskellen mellem den normale salgspris og det beløb, som detailhandleren faktisk modtager for varerne. En kupon, som fastslår en detailhandlers forpligtelse til at give et prisnedslag, er en ubetinget rabat omfattet af ML § 27, stk. 3, nr. 1. Når detailhandleren accepterer en kupon, som han har udleveret til kunden ved et tidligere salg foretaget til den normale detailsalgspris, giver detailhandleren en ubetinget rabat ved accept af kuponen. Den ubetingede rabat, der altså opnås på det tidspunkt hvor transaktionen finder sted, skal der ikke opkræves moms af. Se sag C-126/88, Boots Company.

Det skal bemærkes, at den rabatkupon, som var omtvistet i den pågældende dom fra EF-domstolen, udelukkende forpligtede til et prisnedslag. Rabatkuponen repræsenterede ikke en værdi. Når en kupon har økonomisk værdi for detailhandleren, så er der ikke tale om rabat men en værdikupon. xOm værdikuponer, se afsnit D.A.4.10.3.5.x

Rabat er forskellen mellem den normale salgspris og det beløb, som producenten faktisk modtager for varerne

I tilfælde, hvor en producent uddeler rabatkuponer til forbrugere, der indløser dem hos detailhandlere, og hvor producenten (eventuelt via en grossist) refunderer detailhandleren værdien af de indløste rabatkuponer, kan producenten reducere sit momsgrundlag med den ydede rabat.

En kupon, som fastslår en detailhandlers forpligtelse til at give et prisnedslag, er en ubetinget rabat omfattet af ML § 27, stk. 3, nr. 1. Se sag C-126/88, Boots Company.

Som følge af EF-domstolens dom i sag C-126/88, Boots Company PLC., udsender Skatteministeriet TfS1994, 472SKM. Det fremgår af meddelelsen, at praksis ifølge MNA1968, 162 herved ændres.

Herefter kan producenter, der til forbrugerne uddeler rabatkuponer, som forbrugerne kan anvende som delvis betaling ved køb i detailforretninger, nedsætte deres momsgrundlag med den indløste rabatkupons pålydende værdi, når producenten refunderer detailhandleren værdien af den indløste kupon. Se TfS1994, 472SKM.

ML § 27, stk. 3, nr. 2 og § 27, stk. 4 skal forstås sådan, at når en kupon som led i et salgsfremstød accepteres af detailhandleren, og denne fremsender kuponen til producenten og får udbetalt det angivne beløb, er producentens momsgrundlag lig med den salgspris, som producenten anvender, med fradrag af det indløste beløb, som er angivet på kuponen. Når en producent som led i en salgsfremmende ordning sælger produkter med en kupon på produkternes emballage, hvorefter en kunde kan fremsende kuponen til producenten, som derefter udbetaler kunden det angivne beløb, kan producenten tilsvarende fradrage det indløste beløb, som er angivet på kuponen, i producentens momsgrundlag. Se sag C-317/94, Elida Gibbs Ltd

xDette er begrundet i, at den pris, der betales af den endelige forbruger indeholder moms, og dermed vil enhver nedsættelse af denne pris, f. eks som følge af en kupon, indeholde en momsdel, der berettiger producenten til en efterfølgende nedsættelse af sit momsgrundlag. Indeholder prisen, der betales af den endelige forbruger ikke moms, vil en nedsættelse af denne pris ikke indeholde en momsdel, der berettiger producenten til en efterfølgende nedsættelse af sit momsgrundlag. Se sag C-427/98, Kommissionen mod Tyskland, præmis 61-64.x 

Salgsfremmende gave er ikke rabat, rabat er en delvis nedsættelse af den samlede aftalte pris

En rabat er en delvis nedsættelse af den samlede aftalte pris. Hvis nedsættelsen udgør 100 pct. af prisen, er der derimod tale om en vederlagsfri levering. I situationer hvor kunder ved køb af fx brændstof til den fulde detailpris får udleveret vouchere, som senere kan indløses til goder fra en liste, er der derfor ikke tale om rabat. Salget af brændstof og overdragelse af goder mod vouchere udgør to adskilte transaktioner. Der er ikke igennem prisen for brændstof betalt en modværdi for de udleverede goder. De udleverede goder er betegnet som gaver, og kunderne betaler den samme pris for brændstof, uanset om de tager imod kuponerne eller ej. Indløsningen af voucherne er altså ikke en rabat. Se sag C-48/97, Kuwait Petroleum. Se afsnit D.A.4.3.2.

Udbetaling af et beløb svarende til hele købsprisen i henhold til et værdibevis 10 år efter køb af en vare som led i en salgskampagne, er ikke en rabat efter ML § 27, stk. 4. Ud fra en momsmæssig vurdering er der tale om to adskilte transaktioner, som momsmæssigt set ikke påvirker hinanden. Den ene transaktion vedrører salg af varer, som skete for 10 år siden. Den anden transaktion vedrører udleveringen af penge mod forevisning af garantibeviser 10 år efter salget. Se SKM2002.217.TSS.

Rabat er rabat til den egentlige køber

En bonus udbetalt til skoler, som er omfattet af en skolemælksordning, kan ikke anses som en rabat, når beløbet tilfalder den enkelte skole og ikke den egentlige køber af skolemælk. Se TfS1999, 33LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

EU-domme

C-462/16, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Boehringer Ingelheim Pharma fremstiller farmaceutiske produkter og leverer dem som afgiftspligtige leveringer til tyske apoteker gennem grossister. Hvad angår den (offentlige) tyske lovpligtige sygeforsikringsordning udleverer apotekerne farmaceutiske produkter til personer, som er dækket på grundlag af en rammeaftale med forbundet for sygekasser. Leveringen af de farmaceutiske produkter foretages til sygekasserne, som stiller dem til rådighed for deres forsikrede. Apotekerne yder sygekasserne en rabat på prisen for de farmaceutiske produkter. Boehringer Ingelheim Pharma skal som medicinalvirksomhed godtgøre apotekerne eller, såfremt der benyttes grossister, de sidstnævnte denne rabat. I momsmæssig henseende betragtede den tyske skatteforvaltning rabatten som en nedsættelse af vederlaget.

Hvad derimod angår de farmaceutiske produkter til personer, som er dækket af en privat sygeforsikring, udleverer apotekerne de farmaceutiske produkter til disse personer på grundlag af individuelt indgåede aftaler. Det private sygeforsikringsselskab køber ikke de farmaceutiske produkter, men godtgør blot deres forsikrede de af dem afholdte udgifter, når de søger herom. I dette tilfælde skal Boehringer Ingelheim Pharma yde det private sygeforsikringsselskab en rabat på prisen på det farmaceutiske produkt. Den tyske skatteforvaltning anerkendte i momsmæssig henseende ikke denne rabat som en nedsættelse af vederlaget.

 EU-domstolen fandt, at set i lyset af de principper, som Domstolen har fastlagt i dommen i sag C-317/94, Elida Gibbs om fastsættelse af afgiftsgrundlaget for moms, og henset til EU-rettens ligebehandlingsprincip, skal momsdirektivets artikel 90, stk. 1, fortolkes således, at den rabat, som en medicinalvirksomhed i medfør af en national lov yder et privat sygeforsikringsselskab, i henhold til artikel 90, stk. 1, medfører en nedsættelse af afgiftsgrundlaget til fordel for medicinalvirksomheden, når leveringen af farmaceutiske produkter finder sted gennem grossister til apoteker, som foretager udleveringer til personer dækket af en privat sygeforsikring, der godtgør sine forsikrede udgiften til køb af farmaceutiske produkter. At det var de forsikrede selv, og ikke forsikringsselskaberne, der var de direkte modtager af leveringerne af de omhandlede lægemidler, medførte derfor ikke et andet resultat.

C-461/12, Granton Advertising BV

Rabatkort. Indehaveren af et Grantoncard kan opnå varer eller ydelser som tilbydes af de tilknyttede virksomheder på fordelagtige vilkår, som er aftalt mellem disse virksomheder og Granton Advertising. F.eks. prisnedslag.

Når indehaveren af kortet fremviser dette, afslår den tilknyttede virksomhed fra at opkræve en del af den normale pris, hvorfor den pågældende indehaver ikke foretager nogen betaling svarende til størrelsen af dette nedslag. Den omstændighed, at den tilknyttede virksomhed accepterer at undlade at opkræve det pågældende beløb, udgør en rabat i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b) (Momssystemdirektivets artikel 79, litra b).

C-427/98, Kommissionen mod Tyskland

Den modværdi, som detailhandleren modtager, er varens fulde pris, der delvis betales af den endelige forbruger og delvis af producenten. For detailhandleren indebærer kuponen en ret til betaling fra producenten svarende til den rabat, der bliver ydet den endelige forbruger. Det følger heraf, at det beløb, der svarer til kuponernes pålydende værdi, for detailhandleren udgør et aktiv, der realiseres ved indløsning af kuponerne, og at kuponerne skal anses for et betalingsmiddel til denne værdi. Detailhandlerens momsgrundlag ved salget til den endelige forbruger svarer altså til den fulde detailpris, nemlig til den pris, der betales af den endelige forbruger, hvortil kommer det beløb, som detailhandleren får godtgjort af producenten.

For så vidt angår producentens momsgrundlag, se også sag C-317/94, Elida Gibbs Ltd.

xFor så vidt angår detailhandlerens momsgrundlag, se afsnit D.A.4.10.3.5.x

C-48/97, Kuwait Petroleum

Ydelsen af en rabat eller en bonus forudsætter, at der leveres et gode mod vederlag. Udtrykkene "bonus" og "rabat" angiver i sig selv, at der er tale om blot en delvis nedsættelse af den samlede aftalte pris. Hvis nedsættelsen udgør 100% af prisen, som det er tilfældet i hovedsagen, er der derimod i realiteten tale om vederlagsfri levering.   

C-317/94, Elida Gibbs Ltd

Når en kupon, kan accepteres af detailhandleren og detailhandleren fremsender den til producenten og får udbetalt det angivne beløb, er producentens momsgrundlag lig med den salgspris, som producenten anvender, med fradrag af det på kuponen angivne og indløste beløb. Når en producent som led i en salgsfremmende ordning sælger produkter med en kupon på produkternes emballage, er producentens momsgrundlag også lig med den salgspris, som producenten anvender, med fradrag af det på kuponen angivne og indløste beløb. 

Bemærk derimod, at hvis en formidler, der handler i andens navn (tjenesteyderens navn), på eget initiativ tildeler forbrugeren en rabat i forhold til tjenesteyderens pris, så nedbringer denne rabat hverken momsgrundlaget for formidlerens ydelse til tjenesteyderen eller momsgrundlaget for tjenesteyderens ydelse til forbrugeren. Se EU-domstolens domme i sag C-149/01, First Choice Holidays, og sag C-300/12, Ibero Tours GmbH.

C-126/88, Boots Company Plc

I de tilfælde, hvor Boots helt eller delvis afholdt omkostningerne ved de salgsfremmende ordninger, var det kun, når den kupon - som blev afleveret til Boots -, efterfølgende blev overdraget til leverandøren, at kuponen havde en monetær værdi for Boots. Værdien svarede til det beløb, som leverandøren faktisk havde betalt til Boots i henhold til parternes kontrakt. I den situation, som var omtvistet her i sagen, repræsenterede kuponen for Boots kun en forpligtelse til at yde et prisnedslag, hvis eneste formål var at tiltrække kunder.

Udtrykket "rabat og bonus, der ydes køberen eller aftageren, og som opnås på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted", omfatter forskellen mellem de leverede varers normale detailsalgspris og det beløb, som detailhandleren faktisk modtager for varerne, når denne fra kunden accepterer en kupon, som han har udleveret til kunden ved et tidligere salg foretaget til den normale detailsalgspris.

C-126/88, Boots Company Plc ændrer praksis ifølge MNA1968, 162. Se TfS1994, 472SKM.

Landsskatteretskendelser

TfS1999, 33LSR

En forening var leverandør af tilskudsberettiget skolemælk til elever. Afsætningen skete under iagttagelse af de fikserede maksimumspriser.

Landsskatteretten fandt, at der forelå en fornøden og direkte forbindelse mellem den modtagne fællesskabsstøtte og den som følge deraf reducerede salgspris ved levering af skolemælk. Landsskatteretten kunne herefter tiltræde, at tilskuddet skulle indgå i momsgrundlaget efter ML § 27, stk. 1, og den påklagede afgørelse blev stadfæstet på dette punkt. Vedrørende den bonus, som blev udbetalt af foreningen, lagde Landsskatteretten til grund, at der til skolerne udbetaltes 10 kr. pr. rettidig tilmeldt elev pr. halvår, og at ydelsen af skolerne kunne anvendes til brug for skolemælksordningen på en eller anden måde. Da beløbet tilfaldt skolen og ikke den egentlige køber af skolemælken, kunne foreningens udgifter hertil ikke anses for en rabat.