Indhold

Dette afsnit beskriver, at erhververen som udgangspunkt ikke har fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er erhvervet fra en anden virksomhed. Erhververen kan dog foretage fradrag i momsgrundlaget, når fordringen er erhvervet ved en virksomhedsoverdragelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgangspunkt: Ingen momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer erhvervet fra en anden virksomhed
  • Modifikation: Virksomhedsoverdragelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.6.7 om tab på overdragne fordringer.

Regel

Hverken momsloven eller dens forarbejder omhandler, hvorvidt der er momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer, som er erhvervet fra en momspligtig virksomhed.

Udgangspunkt: Ingen momsfradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer erhvervet fra en anden virksomhed

Udgangspunktet er imidlertid, at fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer nøje er forbundet med den momspligtige virksomhed, der har foretaget den momspligtige leverance. En erhverver af en fordring, der indeholder moms, har derfor ikke krav på fradrag i momsgrundlaget, hvis det senere viser sig, at erhververen lider et tab på fordringerne. Der skal på den anden side heller ikke betales moms af eventuelle gevinster på de overtagne fordringer.

Se TfS1986, 318HD. Se tilsvarende SKM2009.264.ØLR.

Modifikation: Virksomhedsoverdragelse

Udgangspunktet modificeres ved virksomhedsoverdragelse.

I de tilfælde hvor en virksomheds debitorer overdrages til pålydende værdi i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil den nye virksomhed kunne foretage fradrag i momsgrundlaget efter de almindelige regler, når der konstateres tab på de overdragne fordringer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Højesteretsdomme

TfS1986, 318HD

Der er i momsloven eller dennes forarbejder ikke hjemmel til at kræve momsfradrag for noget tab på fordringer overtaget til underkurs.

Det fremgår af forarbejderne, at loven ikke omhandler omsætning af fordringer.

Landsretsdomme

SKM2009.264.ØLR

ML § 27, stk. 6, skal fortolkes sådan, at der kun kan ske fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringer vedrørende varer og ydelser, der er leveret af den momspligtige virksomhed.

I et tilfælde som det foreliggende, hvor appellanten for 1.000.000 kr. havde erhvervet en fordring mod et anpartsselskab på 1.698.156,29 kr. fra et aktieselskab, der som momspligtig virksomhed havde leveret varer til anpartsselskabet, uden at der var tale om hel eller delvis overdragelse af virksomheden, tiltrådte landsretten derfor, at appellanten ikke kunne foretage fradrag i momsgrundlaget for tab på fordringen mod anpartsselskabet, der var gået konkurs, heller ikke i forhold til det beløb, som appellanten havde betalt for fordringen.

Landsretten stadfæster SKM2008.125.BR.