Indhold

Dette afsnit beskriver, at overdrager kan foretage fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er overdraget til sikkerhed.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er momsfradrag for tab på debitorer, når fordringen kun er overdraget til sikkerhed. Se AFG1985, 924DEP.

Ved en transport til sikkerhed bærer produktions- eller salgsselskabet fortsat kreditrisikoen for de overdragne fordringer. Dette indebærer, at produktions- eller salgsselskabet kan foretage regulering i momsregnskabet i forbindelse med konstaterede tab på fordringer, som er overdraget til sikkerhed til et factoring- eller finansieringsselskab.

Eksempler

Der er eksempler fra retspraksis på overdragelse til sikkerhed:

  1. Factoring- eller finansieringsselskabet alene yder långivning kombineret med en kreditrisikoforsikring
  2. En købekontrakt med forhandleren som selvskyldnerkautionist bliver tiltransporteret et finansieringsselskab.

Ad a) Factoring- eller finansieringsselskabet alene yder långivning kombineret med en kreditrisikoforsikring

Hvis factoring- eller finansieringsselskabet kun yder långivning kombineret med en kreditrisikoforsikring, vil produktions- eller salgsselskabet kunne foretage en regulering i momsgrundlaget, hvis forsikringen udløses på grund af debitors manglende betaling. Udbetaling af en forsikring sidestilles ikke med betaling fra kunden. Det er dog en forudsætning, at selskabet forbliver ejer af fordringen mod kunden. Det skal videre sikres, at alle beløb, der indgår fra kunden, efter at momsreguleringen er foretaget, medregnes i produktions- eller salgsselskabets momsgrundlag. Se AFG1985, 924DEP.

Ad b) En købekontrakt med forhandleren som selvskyldnerkautionist bliver tiltransporteret et finansieringsselskab

Der vil også kunne foretages regulering for konstaterede tab i tilfælde, hvor en købekontrakt med forhandleren som selvskyldnerkautionist bliver tiltransporteret et finansieringsselskab (transport til sikkerhed), og forhandleren som følge af køberens misligholdelse af kontrakten må indfri restgælden. Regulering vil kunne foretages i den momsperiode, hvor tabet kan opgøres og dokumenteres i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler.

Se afsnit A.A.8.3.1.1.4 om periodiseringsregler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Skatteministeriet

AFG1985, 924DEP

Et produktions- eller salgsselskab kan foretage regulering i momsregnskabet i forbindelse med konstaterede tab på fordringer, som er overdraget til sikkerhed for tredjemand. Der vil derimod ikke kunne foretages regulering vedrørende fordringer, som er overdraget til eje. Såfremt factoring- eller finansieringsselskabet kun yder långivning, kombineret med en kreditrisikoforsikring, vil produktions- eller salgsselskabet kunne foretage regulering i momsregnskabet, hvis klienten forbliver ejer af fordringen mod kunden, og det sikres, at alle beløb, der indgår fra kunden, efter momsreguleringen er foretaget, medregnes til produktions- eller salgsselskabets momspligtige omsætning. Der vil også være fradragsret for moms i forbindelse med transporter, der vel er formuleret som en overdragelse til eje, men med samtidig aftale om, at der ved debitors misligholdelse skal ske tilbagetransport, og det med en sådan tilbagetransport meddeles kunden, at betaling med frigørende virkning herefter kun vil kunne ske til vedkommende leverandør.