Indhold

Afsnittet handler om afgift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Afsnittet indeholder: 

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftsperiode
 • Afgiftens størrelse
 • Nedslag i afgiften (kun spillehaller) - ophævet
 • Beregning af afgiften
 • Registrering, angivelse og betaling

Se også

 • E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.
 • E.A.9.16 for moms- og lønsumsafgift af forhandling/formidling af spil.

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster efter § 19 i lov om spil skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. Se SPILAL § 12, stk. 1.

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der af spilleautomater opstillet i en restauration også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger x30.700x kr. Se SPILAL § 12, stk. 2.

Af spilleautomater opstillet i en spillehal skal der ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger x255.500x kr. Beløbet på x255.500x kr. tillægges x3.100x kr. pr. automat for indtil 50 automater og x1.600x kr. pr. automat derudover. Se SPILAL § 12, stk. 3.

Afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal. Se SPILAL § 12, stk. 4.

Bemærk

 • xBeløbsgrænserne for, hvornår man skal betale en tillægsafgift på 30 % for spilleautomater i restauranter og spillehaller (SPILAL § 12, stk. 2 og 3) bliver reguleret hvert år. Beløbene reguleres efter personskattelovens § 20. Se SPILAL § 12, stk. 5. De fastsatte beløbsgrænser gælder for opgørelsen af afgift vedrørende hver af de 12 afgiftsperioder (måneder) i det pågældende kalenderår.x
 • Fra 1. januar 2012 skal der ikke længere betales en særskilt ludomaniafgift. Til gengæld er afgiften på bruttospilleindtægten hævet fra 40 pct. til 41 pct.
 • Gevinstgivende spilleautomater skal udbetale kontantbeløb (penge i dansk møntfod) eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontantbeløb. Se SPILL § 21.

Hvem er afgiftspligtig?

Tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer gives af Spillemyndigheden. Se SPILL § 19.

Det er indehaveren af tilladelsen, der skal betale afgiften af spillene på de gevinstgivende spilleautomater. Tilladelsesindehaveren skal betale afgiften, uanset om tilladelsen er givet efter reglerne før eller efter 1. januar 2012.

Se også

Spillemyndighedens vejledning om gevinstgivende spilleautomater, der findes på http://www.spillemyndigheden.dk/.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se SPILAL § 21.

Skatteforvaltningen kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, hvis afgift ikke er betalt rettidigt. Se SPILAL § 21, stk. 2. 

Afgiftens størrelse

Der skal betales en grundafgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten (indsats fratrukket gevinster).

Herudover skal der også betales en tillægsafgift på 30 pct. i følgende særlige tilfælde:

a)             Af spilleautomater i restaurationer

b)             Af spilleautomater i en spillehal.

Ad a) Af spilleautomater i restaurationer

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en restauration, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger x30.700x kr.

Ad b) Af spilleautomater i en spillehal

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en spillehal, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger x255.500x kr. For hver spilleautomat, der har været opstillet på spillestedet i afgiftsperioden, øges beløbet på x255.500x kr. med x3.100x kr. pr. automat for indtil 50 automater og x1.600x kr. pr. automat derudover. Det er uden betydning, om der konkret har været spillet på automaten eller ikke.

Bemærk

xDe nævnte beløbsgrænser gælder for opgørelse af afgift vedrørende afgiftsperioder (måneder) i kalenderåret 2019. Se SPILAL § 12, stk. 2-3 og stk. 5.x

Eksempler - xantal af automaterx

En spillehal med tilladelse til opstilling af 30 spilleautomater har de første 10 dage af afgiftsperioden kun opstillet 10 automater. Herefter opstilles 15 mere. Tillægget på x3.100x kr. beregnes af alle 25 automater, og udgør derfor x77.500x kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger x333.000 xkr.

Samme spillehal har 25 automater opstillet ved afgiftsperiodens start, men efter 25 dage fjernes 5 automater. To af dem har der overhovedet ikke været spillet på. For denne afgiftsperiode beregnes tillægget også af 25 automater, og udgør derfor x77.500x kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger x333.000x kr.

Bemærk

Foretages der udbetalinger til spillere fra spillestedets kassebeholdning, anses disse ikke for at være udbetaling af gevinster, der er udsprunget af spil på spilleautomaterne, og beløbet kan derfor ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Beregning af afgiften

Der skal betales afgift af bruttospilleindtægten, som er forskellen mellem spilindsatser og gevinster udbetalt fra spilleautomaterne.

Markedsføringsomkostninger og øvrige omkostninger, herunder provision til den, der driver spillestedet og udbetaling af penge fra kassebeholdningen til spillerne, fragår ikke i beregningen af bruttospilleindtægten.

Bruttospilleindtægten og afgiften skal opgøres for hvert spillested. Se SPILAL § 12, stk. 4. Inden afgiftsberegningen foretages for en afgiftsperiode, modregnes negativ bruttospilleindtægt fra en spilleautomat i spillestedets øvrige spilleautomaters positive grundlag inden for samme afgiftsperiode. En eventuel negativ bruttospilleindtægt på et spillested kan ikke overføres til modregning i positiv bruttospilleindtægt fra et andet spillested, og kan heller ikke overføres til modregning i en efterfølgende periodes bruttospilleindtægt.

Er afgiftsgrundlaget, dvs. bruttospilleindtægten, for en afgiftsperiode negativt, skal der også ske indberetning af det enkelte spillesteds bruttospilleindtægt, og afgiften skal angives til 0 kr.

xI nedenstående regneeksempler er lovens grundbeløb (2010-niveau) for beløbsgrænser benyttet ved beregning af tillægsafgiften på 30 pct. Beløbsgrænserne bliver reguleret hvert år, i forhold til prisudviklingen. Se SPILAL § 12, stk. 2, 3 og 5.x

Skatteforvaltningens TastSelv løsning for angivelse understøtter den korrekte beregning af afgiften, herunder beregning af tillægsafgiften på 30 pct.

Eksempler på beregning af afgiften - xbeløbsgrænser og tillægsafgifter i 2010 niveaux

Eksempel 1: Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i restauration                    

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

(Spilleindsats fratrukket gevinster)

40.000 kr.

(B)

Månedlig bruttospilleindtægt over x27.400x kr.

((A) - x27.400x kr.)

x12.600 xkr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 40.000 kr. (A))

16.400 kr.

(D)

Tillægsafgift = 30 pct. af bruttospilleindtægten over x27.400x kr.

(30 pct. af x12.600x kr. (B))

x3.780x kr.

(E)

Samlet afgift (16.400 kr. (C) + x3.780x kr. (D))

x20.180x kr.

Eksempel 2: Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i stationær spillehal med 75 automater

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

450.000 kr.

(B)

Da bruttospilleindtægten er over x228.500x kr. skal der beregnes tillægsafgift. De x228.500x kr. forhøjes med x2.700x kr. for hver af de første 50 automater og x1.350 kr.x for hver af de sidste 25. automater. De 228.500 kr. forhøjes derfor til x397.250x kr.

(x228.500x kr. + x135.000x kr. + x33.750x kr.)

Tillægsafgiften skal herefter beregnes af

((A) - x397.250x kr.).

x52.750x kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 450.000 kr. (A))

184.500 kr.

(D)

30 pct. af bruttospilleindtægten over x397.250x kr.

(30 pct. af x52.750x kr. (B))

x15.825x kr.

(E)

Samlet afgift

(184.500 kr. (C) + x15.825x kr. (D))

x200.325x kr.

xBemærk

I eksemplet er der for tillægsafgiften på 30 procent anvendt beløbsgrænser i 2010-niveau, se SPILAL § 12, stk. 2 og 3. Fra og med kalenderåret 2019 bliver beløbsgrænserne reguleret hvert år i forhold til prisudviklingen, se  SPILAL § 12, stk. 5. Det betyder, at for beregning af afgift vedrørende en given afgiftsperiode (måned) skal man benytte den/de beløbsgrænser, som er fastsat for det pågældende kalenderår, der omfatter den pågældende afgiftsperiode (måned). Eksempelvis skal man for afgiftsperioden december 2019 anvende beløbsgrænserne for 2019, selvom afgiften først skal beregnes og betales i januar 2020. De aktuelle beløbsgrænser for kalenderåret fremgår ovenfor under afsnittet ”Afgiftens størrelse”. Skatteforvaltningens elektroniske indberetningsløsning (tast-selv) understøtter anvendelsen af de korrekte beløbsgrænser. Beløbsgrænserne var til og med 2018 faste beløb, Se om det tidligere regler i Den juridiske vejledning 2018-2 og tidligere udgaver.x

Registrering, angivelse og betaling

Alle der har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehal eller restauration skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået og før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.037, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest otte dage efter ændringen.

Det er indehaveren af tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, der skal angive og betale afgiften.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.