Reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse blev ændret fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012). Se lov nr. 1382 af 28. december 2011. Reglerne kan i hovedtræk beskrives således:

  • medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau), svarende til 2.800 kr. om året i 2019 (2.800 kr. i 2018). Se LL § 16, stk. 12. 1. pkt.
  • Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes. Se LL § 16 , stk. 13.
  • En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Se LL § 16, stk. 12, 3. pkt.

Lovændringen ophævede multimediebeskatningen og genindførte beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i de regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0 med de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig beskatning af multimedierne. Loven skulle skabe mulighed for, at der igen kunne etableres hjemmearbejdspladser, og at en arbejdstager fremover kunne tage en bærbar computer med hjem for at arbejde, uden at dette udløser beskatning. Internetforbindelser, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, vil således heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner, der er nødvendige for udførelsen af arbejdet, ikke beskattes i samme omfang som hidtil. Beskatningen af de omfattede goder ønskedes således ændret med henblik på at fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning i de tilfælde, hvor de anvendes privat.

xAfgørelser truffet efter de tidligere gældende regler om multimediebeskatning har dog i et vist omfang stadig betydning. De omfattede goder svarer eksempelvis således fortsat til de goder, som var omfattet af multimediebeskatningen - det vil sige telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse. Afsnittene indeholder derfor stadig en række afgørelser, der vedrører de tidligere gældende regler om multimediebeskatning.x

Selvstændigt erhvervsdrivende beskattes i videst muligt omfang af fri telefon, computer og internetforbindelse på samme måde som lønmodtagere. Se afnit C.C.2.1.4.4 Privat andel af virksomhedens varer og anden privat anvendelse (om erhvervsdrivendes beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.

Bemærk
Der er med lov nr. 396 af 2. maj 2018 vedtaget en ændring af reglerne om beskatning af fri telefon og datakommunikationsforbindelse. Lovændringen ophæver beskatningen af fri telefon og datakommunikationsforbindelse. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2020, og har virkning fra og med indkomståret 2020. Lovændringen vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning i forbindelse med, den får virkning.