Dato for udgivelse
09 Mar 2012 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2011 15:15
SKM-nummer
SKM2012.151.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, S-3009-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Told, valutabegrænsning, udførsel, forældelsesregler
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 22.000 US$ og 23.500 euro.

T forklarede at han medbragte pengene, som tilhørte hans lillebror, for at overdrage dem til deres fælles bror i Marokko. Han oplyste overfor en medarbejder i Security, at han havde pengene med og en anden medarbejder talte pengene og gav ham lov til at udføre dem.

Byretten fastsatte bøden til 50.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 1.

T påstod forældelse i Landsretten.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretten anså ikke strafansvaret for forældet. Forældelsesfristen blev afbrudt, da T ved SKATs brev blev gjort bekendt med sigtelsen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at SKAT i den konkrete sag valgte at anmelde T til politiet i stedet for at sende et bødeforlæg til tiltalte.

Reference(r)

Toldloven § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 1.

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Bjørn M. Caning, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Niels Boesen, Jens Kruse Mikkelsen og Lone Bach Nielsen (kst.)

----------

Byrettens dom af 27. september 2011, SS 4-10953/2011

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 16. maj 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den 9. maj 2008 kl. 15.05 i forbindelse med udrejse via Københavns Lufthavn at have medtaget 22.000 USD og 23.500 euro svarende til i alt 278.357 kr., hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for told- og skatteforvaltningen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte, som har forklaret, at han medbragte pengene, som tilhørte hans lillebror, for at overdrage dem til deres fælles bror i Marokko. Han oplyste over for en medarbejder i Security, at han havde pengene med. Han talte med en anden medarbejder, som talte pengene og gav ham lov til at udføre dem. Han fik en kvittering, som han overdrog til de marokkanske myndigheder.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes forklaring om at have medbragt det anførte beløb uden at have deklareret pengene over for SKAT og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 50.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 50.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 20. december 2011, 22. afdeling, S-3009-11

Byrettens dom af 27. september 2011 (SS 4-10953/2011) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Sagens oplysninger

Af rapport til tjenestebrug, som er udarbejdet den 9. maj 2008 i forbindelse med tiltaltes udførsel af pengene og underskrevet af to security-medarbejdere, fremgår blandt andet:

"Penge fundet på person på spor 14 på csc. Efter en nærmere optælling og gennemgang af håndbagage + personeftersyn, var der 22 tusinde dollars og 23.500 tusinde Euro. SKAT overtog sagen."

Samme dag underskrev toldmedarbejder V.1 en informationsskrivelse, hvorpå tiltaltes navn er anført, og hvoraf fremgår blandt andet:

"Ved ind/udrejse til/fra Danmark har du i strid med bestemmelserne i toldloven § 23, stk. 4 undladt uopfordret at standse op for toldkontrol og overfor told- og skattemyndighederne at angive samtlige medtagne penge mv.

(der vil efterfølgende blive taget stilling til strafansvar for overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3)"

Teksten er tillige anført på engelsk.

Af brev af 3. november 2009 fra SKAT til tiltalte fremgår blandt andet

"Du er sigtet for overtrædelse af toldloven

Vi sigter dig for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4. Det skyldes, at du i forbindelse med din udrejse den 9. maj 2008 til Marokko fra lufthavnen har medbragt 22.000 US$ og 23.500 euro, som du ikke har angivet over for SKAT.

...

Hvad sker der nu?

Vi vil senere sende dig et bødeforlæg for overtrædelsen. Bødens størrelse kan ikke fastsættes, før domstolene har afgjort nogle prøvesager. SKAT har anmodet politiet om at føre disse sager ved domstolene. Vi forventer at bøderne bliver væsentlig højere end tidligere."

SKAT anmodede ved brev af 8. februar 2011 politiet om at rejse tiltale mod tiltalte for overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Anklageskrift blev indleveret til Byretten den 16. maj 2011.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og forklaring af vidnerne V.1, V.2 og V.3.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han i lufthavnen kom hen til security. Han havde pengene i bukselommen. Det fortalte han til en security-medarbejder. Han sagde ikke, hvor mange penge han havde på sig. Han blev så henvist til en anden security-medarbejder på den anden side af detektorkarmen, og denne bad ham vise pengene. Da hun så, hvor mange penge, det drejede sig om, henviste hun ham til en tredje security-medarbejder, som tog ham med ind på et kontor. Han kendte godt reglerne for udførsel af store kontantbeløb, og havde derfor bedt sin bror om at følge med ud til lufthavnen. Han gav brorens telefonnummer til security-medarbejdere, som ringede til broderen. Derefter fik han et stykke papir fra security-medarbejderen, som dokumenterede, at han måtte udrejse med pengene. På grund af kontrollen nåede han ikke flyet samme dag, men næste dag viste han tilladelsen i security, og han fik lov til at rejse Marokko med alle pengene. Han afleverede tilladelsen til myndighederne i Marokko ved ankomsten. Tilladelsen er ikke identisk med SKATs papir "Til orientering" dateret 9. maj 2008. Tilladelsen var på et stykke lysegrønt papir, og pengebeløbene var udspecificeret. Han fik pengene af sin bror hjemme hos denne i Danmark. Han opfattede security, som den myndighed man kunne og skulle henvende sig til i lufthavnen.

Vidnet V.1 har forklaret blandt andet, at hun var og fortsat er ansat hos SKAT som tolder i lufthavnen. Det er en del af arbejdsopgaverne at kontrollere udførsel af store kontantbeløb. SKATs kontorer i lufthavnen ligger i terminal 3 i tilknytning til toldslusen for indrejsende. Udrejsende kan henvende sig i "toldbutikken" til højre for udgangen fra toldslusen. Der er åbent 24 timer i døgnet.

Hun blev den 9. maj 2008 kontaktet af operativ kommando i lufthavnen, der fortalte hende, at der var en mand med et stort kontantbeløb i spor 10 i security. Tiltalte stod ved security lige på den anden side af detektorkarmen. Der var ikke nogen, der holdt fast i ham. Der stod én eller to security-medarbejdere ved ham. Der var i hvert fald en mandlig security-medarbejder. Security-medarbejderen havde fundet pengene i tiltaltes håndbagage og taget dem frem. Hun tog tiltalte med ind på et lille kontor og talte pengene op. Hun talte med tiltalte, der talte lidt gebrokken engelsk. Hun tilkaldte ikke tolk. Tiltalte fortalte, at han transporterede pengene for sin bror, og tiltalte udleverede et telefonnummer på denne. Hun ringede til broren og fik forklaringen bekræftet. Hun sigtede mundtligt tiltalte for overtrædelse af toldloven, gav ham et orienteringsbrev og lod ham derefter gå med alle pengene. Hun tilkaldte ikke politiet.

Udsmugling af store kontantbeløb opdages typisk i security. Man skal angive sådanne kontantbeløb nede i toldbutikken i terminal 3, og inden man går igennem security. Hun har ved afkrydsning af en rubrik i toldrapporten af 9. maj 2008 noteret, at sigtede over for hende erkendte, at pengene ikke var angivet. Hun udarbejdede rapporten sammen TM.

Hun er ret sikker på, at det var hende selv, der sad ved tastaturet. Hun havde ikke nogen lysegrønne blanketter. Hun havde ikke noget med sagen at gøre efterfølgende, og kan ikke svare på, hvorfor sagen ikke er anmeldt til politiet før i februar 2011.

Vidnet V.2 har forklaret blandt andet, at han ikke husker episoden den 9. maj 2008. Han blev kontaktet af sin supervisor og fik at vide, at han sammen med en kollega som ansat i security havde lavet en rapport om episoden, og at han derfor skulle kontakte politiet. Han genkender sin håndskrift og underskrift på rapporten. En sådan rapport udarbejdes af security, når de konstaterer, at en rejsende har medbragt mere end 10.000 euro. I så fald kontakter de SKAT. Han har aldrig oplevet, at rejsende uopfordret har oplyst, at de har store pengebeløb på sig. Derimod er det forekommet, at han beder rejsende om at tømme lommerne, hvorefter de fremtager penge. Han har ikke oplevet, at rejsende har haft mere end 10.000 euro i lommerne. Formuleringen i rapporten: "Fundet på person" betyder, at de pågældende penge er fundet i forbindelse med passage af detektorkarmen. Der er altså ikke tale om, at den pågældende selv har forevist pengene før detektorkarmen. Det kan godt dække over, at pengene er fundet i bukselommen.

Vidnet V.3 har forklaret blandt andet, at han var og er ansat i security i lufthavnen. Han genkender sin underskrift på rapporten fra episoden den 9. maj 2008. Den type rapport bruges også til andet end pengesager. Han husker vagt tiltaltes ansigt, men han husker ikke den konkrete episode, da man næsten kan have en "pengesag" pr. vagt, hvor man er nødt til at tælle penge op for at se, om der er mere end svarende til 10.000 euro. Hvis der er for mange penge, tilkaldes tolderne. Hvis der er sprogvanskeligheder, har de en liste over kollegaer, der taler fremmedsprog. Typisk opdages pengebeløb hos personer, der udtages i detektorkarmen. Han erindrer med 99 procents sikkerhed ikke episoder, hvor en rejsende selv har henvendt sig i security med oplysning om, de har store kontantbeløb på sig før detektorkarmen. Han vil mene, at grænsen til "airside" i lufthavnen går ved detektorkarmen.

Procedure

Anklageren har anført blandt andet, at forældelsesfristen er afbrudt ved SKATs brev af 3. november 2009, jf. straffelovens § 94, stk. 5, jf. toldlovens § 80, stk. 1. Pengene blev ikke angivet i overensstemmelse med toldlovens § 23, stk. 4, inden tiltalte udrejste af dansk toldområde.

Tiltalte har til støtte for frifindelsespåstanden anført blandt andet, at strafansvaret er forældet, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, idet anklageskriftet først blev indleveret den 11. maj 2011. Forældelsesfristen er ikke afbrudt ved SKATs brev af 3. november 2009, idet SKAT ikke sendte et bødeforlæg. Det er endvidere ikke bevist, at tiltalte ikke angav pengene, inden han forlod dansk toldområde.

Retsgrundlaget

Straffelovens § 94, stk. 5, 1. pkt., blev ved lov nr. 364 af 24. maj 2005 affattet således

"Forældelsesfristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen."

Af Straffelovrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål (Betænkning 2004 nr. 1441) fremgår blandt andet:

"Kapitel 4 Forældelsesafbrydelsens form

1. Indledning

1.1. Efter straffelovens § 94, stk. 5, afbrydes forældelsesfristen for alle strafbare forhold som hovedregel ved ethvert rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. I sager, der efter retsplejeloven kan afgøres ved vedtagelse af bødeforelæg udfærdiget af politiet, afbrydes forældelsesfristen, når sigtede gøres bekendt med forelægget. I andre tilfælde, hvor straf for en overtrædelse kan pålægges af en administrativ myndighed, afbrydes fristen, når den pågældende gøres bekendt med, at vedkommende er sigtet for overtrædelsen.

...

Kapitel 5 Retsvirkningerne af forældelsesafbrydelsen

1. Indledning

1.1. Er fristen for forældelse af strafansvar afbrudt, sml. kapitel 4 med omtale af straffelovens § 94, stk. 5, gælder ingen yderligere tidsfrister.

...

Kapitel 8 Udkast til lov om ændring af straffeloven (Forældelse)

1. Indledning

Dette kapitel indeholder Straffelovrådets lovudkast med bemærkninger. Lovudkastet bygger på en enig indstilling fra Straffelovrådet.

2. Lovudkast med bemærkninger

...

Til § 1, nr. 4 (§ 94, stk. 5)

Efter straffelovens § 94, stk. 5, 1 .-3. pkt., afbrydes forældelsesfristen for alle strafbare forhold som hovedregel ved ethvert rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen. I sager, der efter retsplejeloven kan afgøres ved vedtagelse af bødeforelæg udfærdiget af politiet, afbrydes forældelsesfristen, når den sigtede gøres bekendt med forelægget. I andre tilfælde, hvor straf for en overtrædelse kan pålægges af en administrativ myndighed, afbrydes fristen, når den pågældende gøres bekendt med, at vedkommende er sigtet for overtrædelsen."

I bemærkningerne til lovforslag nr. 9 af 23 februar 2005 om ændring af straffeloven (Forældelse, skærpelse af straffen for falske afsonere m.v.) hedder det blandt andet:

"Til § 1, nr. 4 (§ 94, stk. 5)

Den foreslåede § 94, stk. 5, 1. pkt., indebærer, at anklagemyndigheden og politiet får samme simple fremgangsmåde til at afbryde forældelsesfristen, som andre offentlige myndigheder har i dag efter § 94, stk. 5.

Forældelsesfristen afbrydes således, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen. Endvidere afbrydes forældelsen, når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskrift, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen."

Landsrettens begrundelse og resultat

Hvis en overtrædelse ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan SKAT efter toldlovens § 80, stk. 1, tilkendegive, at sagen kan afgøres ved et bødeforlæg.

Landsretten finder, at forældelsesfristen blev afbrudt i medfør af straffelovens § 94, stk. 5, 1. pkt., da tiltalte ved SKATs brev 3. november 2009 blev gjort bekendt med sigtelsen for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4. Strafansvaret er således ikke forældet, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1. Det kan ikke føre til et andet resultat, at SKAT i den konkrete sag valgte, at anmelde tiltalte til politiet i stedet for at sende et bødeforelæg til tiltalte.

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at pengene blev opdaget, da tiltalte havde passeret detektorkamen i lufthavnens security, og at tiltalte ikke forinden oplyste security-personalet om hvor mange penge han medbragte. Landsretten finder det herefter bevist, at tiltalte ved udrejsen fra det danske toldområde ikke over for told- og skatteforvaltningen angav, at de medtagne likvider oversteg, hvad der svarer til 10.000 euro.

Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Bøden findes passende.

Landsretten stadfæster således dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.