Dato for udgivelse
15 May 2012 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 May 2012 14:27
SKM-nummer
SKM2012.295.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-1179-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Køb + Salg
Emneord
Tømrer, parcelhusreglen, suspensiv, resolutiv, hævd, mundtlig
Resumé

  
Byretten fandt, at A ikke havde godtgjort, at han købte ejendommen ...1, forud for et skøde af 23. februar 2004.

Videre fandt byretten, at Skatteministeriet havde godtgjort, at A på det tidspunkt var eller kom i næring med køb og salg af fast ejendom, ligesom byretten fandt, at han ikke havde afkræftet formodningen om, at også ...1 var omfattet af næringsvirksomheden.

Som følge heraf frifandt byretten Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens frifindelse af ministeriet.
  

Reference(r)
Statsskatteloven § 4, jf. § 5, litra a
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.H.2.3.2.1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.H.2.3.2.5
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.H.2.3.2.6

Parter

A
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat William Lindsay-Poulsen)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Thomas Jønler og Trine Poulsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 3. maj 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 8-1018/2010).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der har for landsretten været fremlagt dokumenter om kommunens byggetilladelse af 28. juni 2004 og As færdigmelding af 21. september 2005 vedrørende byggeriet på ejendommen ...1.

Der har endvidere været fremlagt et brev af 10. august 2011 fra statsautoriseret revisor MJ til advokat Poul Bostrup. I brevet er det anført:

"...

På given foranledning skal jeg herved oplyse, at jeg er revisor for A, og at jeg udarbejdede regnskabet for 2005 for hans byggefirma, hvori tabet ved hans salg af ejendommen ...2 er fratrukket.

Jeg kan om dette forhold oplyse, at tabet ikke blev fratrukket, fordi jeg anså ejendommen for anskaffet som led i næringsvirksomhed, men fordi tabet efter min vurdering var fradragsberettiget under alle omstændigheder. Altså også efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Ved udarbejdelsen af regnskabet foretog jeg derfor ikke nogen nærmere vurdering af den præcise hjemmel til fradraget.

..."

Forklaring

A har supplerende forklaret, at feltet om bærende konstruktioner angivet på blanketten om hans færdigmelding af byggeriet på ejendommen ...1 ikke blev udfyldt, da der ikke var bærende konstruktioner, der nødvendiggjorde, at feltet blev besvaret. Der blev ikke efterfølgende indsendt yderligere færdigmelding til kommunen. Forbeholdet i kommunens byggetilladelse af 28. juni 2004 om, at der skal fremsendes beregning af bærende konstruktioner, er et standardforbehold. Han tror, at han flyttede ind på ejendommen, før byggeriet blev færdigmeldt den 21. september 2005.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten med samme begrundelse, som byretten har anført, at det ikke er godtgjort, at der på mødet den 17. november 2003 blev indgået en endelig og bindende aftale om As erhvervelse af ejendommen ...1, og at endelig aftale først er indgået ved underskrivelsen af skødet den 23. februar 2004.

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, stadfæster landsretten dommen. Oplysningerne i brevet af 10. august 2011 fra As revisor kan ikke føre til et andet resultat.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 109.375 kr. inklusive moms vedrørende udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 109.375 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.