Klage til Landsskatteretten

Der kan klages over afgørelser truffet af Spillemyndigheden til Landsskatteretten. Se SPILL § 50 og SPILGRØL § 37. Der er klageadgang for xtilladelsesindehavere, bestyrer og ansatte.x

Krav til klagen til Landsskatteretten

Afsnittet indeholder en beskrivelse af hvordan en klage i praksis håndteres.

Formkrav til klagen

Når en spiludbyder indbringer en klage for Landsskatteretten skal følgende formkrav være opfyldt:

 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen skal være begrundet.
 • Alle de punkter, der klages over, skal angives.
 • Der skal vedlægges en kopi af den afgørelse, der klages over, samt kopi af myndighedens sagsfremstilling.
 • Der skal vedlægges kopi af samtlige dokumenter, der støtter og underbygger klagen.

Se SFL § 42, stk. 2.

Mangler ved klagen

Landsskatteretten skal bistå klageren med at opfylde kravene til klagen. Se FVL § 7, stk. 1.

Bistanden kan bestå enten i en frist til at udbedre manglerne, eller i hjælp til at formulere en mundtlig klage på skrift. Landsskatteretten har mulighed for at give klageren en frist til at udbedre mangler. Landsskatteretten kan afvise klagen, hvis den fortsat er mangelfuld efter udløbet af fristen. Se SFL § 42, stk. 3.

Foreløbig klage

Hvis det ikke er muligt for klageren at indsende en klage i rette tid og som opfylder formkravene, kan klageren indsende en "foreløbig klage". Det er dog en forudsætning, at Landsskatteretten accepterer brug af en foreløbig klage i den konkrete sag.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest tre måneder efter, at spiludbyder har modtaget afgørelsen fra Spillemyndigheden. Se SFL § 42, stk. 1, 1. pkt.

Landskatterettens behandling af klagen

En klage i Landskatteretten kan behandles på to måder:

 • Med medvirken af ordinære retsmedlemmer.
 • uden medvirken af ordinære retsmedlemmer.

klager uden medvirken af ordinære medlemmer ikke ske, hvis klagen vedrører spillelovens kapitel 3, 4, 6 og 8 og lov for Grønland om visse spil. Se BEK nr. 1200/2011.

Bemærk

Ved en klage, der behandles med medvirken af ordinære retsmedlemmer, skal der betales klageafgift. Se SFL § 42a, stk. 1.

Regler om opsættende virkning

I dette afsnit beskrives reglerne om opsættende virkning af en klage til Landsskatteretten i de følgende tilfælde:

 • Klage over tilbagekaldelse af tilladelse til udbud af spil
 • Klage over tilbagekaldelse af godkendelse af bestyrer og ansatte
 • Klage over tilbagekaldelse af godkendelse af en repræsentant
 • Klage over at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde

Klage over tilbagekaldelse af tilladelse til udbud af spil

Hvis Spillemyndigheden beslutter at tilbagekalde tilladelser til udbud af spil efter SPILL § 44, stk. 1, nr. 1-3 og SPILGRØL § 10, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, har klagen opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Se SPILL § 51, stk. 1 og SPILGRØL § 38, stk. 1.

Hvis Spillemyndighedens afgørelser vedrører forhold, som nævnt i SPILL § 44, stk. 1, nr. 4-8 og stk. 2 og SPILGRØL § 10, stk. 2, nr. 2,3 og 6, har afgørelserne som udgangspunkt ikke opsættende virkning:

SPILL § 44, stk. 1, nr. 4

Grov eller gentagen manglende angivelse af afgifter efter lov om afgifter af spil

SPILL § 44, stk. 1, nr. 5

Grov eller gentagen manglende betaling af forfaldne afgifter eller manglende sikkerhedsstillelse

SPILL § 44, stk. 1, nr. 6

Manglende betaling af forfaldne gebyrer

SPILL § 44, stk. 1, nr. 7

Forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

SPILL § 44, stk. 1, nr. 8

Manglende anmeldelse af virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen, senest 4 uger efter, at der er blevet givet tilladelse

SPILL § 44, stk. 2

Udbud eller arrangering af spil udgør en væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden

Landsskatteretten kan dog i disse tilfælde tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Se SPILL § 51 og SPILGRØL § 38.

Opsættende virkning

At en klage har opsættende virkning betyder, at den afgørelse, der klages over, ikke får virkning, før der er truffet en endelig afgørelse i klagesagen.

Klage over tilbagekaldt godkendelse af bestyrer og ansatte

Klager over Spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelse af en bestyrer eller ansat som nævnt i SPILL § 38, stk. 4, eller § 39, stk. 4, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Se hertil SPILL § 52 og SPILGRØL § 39.

Klage over tilbagekaldt godkendelse af en repræsentant

Spillemyndigheden kan afgøre at en godkendelse af en repræsentant skal tilbagekaldes, hvis

 • vedkommende er dømt for et strafbart forhold der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, eller
 • vedkommende ikke længere har bopæl eller er etableret her i landet.

I disse situationer har en klage opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Se SPILL § 53.

Hvis Spillemyndigheden afgør at en godkendelse af en repræsentant skal tilbagekaldes, fordi han eller hun har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., har en klage ikke opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Se SPILL § 53.

Klage over at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen af ansøger eller repræsentant skal udtræde

Hvis Spillemyndighedens afgør at et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, har klagen opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet

Klager over Spillemyndighedens afgørelser om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af, at medlemmet har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., har ikke opsættende virkning. Dette gælder, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Dette kræver dog, at særlige omstændigheder taler for en opsættende virkning.

Landsskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Se SPILL § 54 og SPILGRØL § 40.

Se også

Se også: