Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for indkomstopgørelsen for landbrug med husdyrbesætninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for indkomstopgørelsen
  • Nedskrivning på indtil 15 pct.
  • Erstatnings- og forsikringssummer
  • Erhvervelse og afhændelse ved gave eller arveforskud.

Regler for indkomstopgørelsen

Alle indtægter ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af husdyr skal medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. HUSDYL § 1.

Alle udgifter til erhvervelse af husdyr fratrækkes, jf. HUSDYL § 1.

Desuden skal værdiforøgelser og værdinedgange af besætningen fra primo til ultimo i indkomståret medregnes, fordi værdiforøgelser er skattepligtige, og værdinedgange skal fratrækkes.

Landbrugere korrigerer med konjunkturændringer på stambesætningen, se afsnit C.C.4.1.2.4.

Ved begyndelsen af indkomståret skal besætningen optages til den værdi, der er anvendt ved udgangen af det foregående indkomstår, jf. HUSDYL § 4, stk. 2.

Nedskrivning på indtil 15 pct.

Ved udgangen af indkomståret kan der med virkning for indkomstopgørelsen foretages en nedskrivning på indtil 15 pct. ifølge HUSDYL § 2, stk. 4.

Denne mulighed for nedskrivning gælder kun for landbrugere. Se afsnit C.C.4.1.1 hvor begrebet landbrugere er nærmere beskrevet.

Erstatnings- og forsikringssummer

Erstatnings- og forsikringssummer for husdyr behandles som salgssummer, jf. HUSDYL § 6, stk. 1.

Erhvervelse og afhændelse ved gave eller arveforskud

Overdragelse af husdyr som gave eller arveforskud sidestilles med salg, jf. HUSDYL § 6, stk. 2.

Erhvervelse af husdyr ved gave eller arveforskud sidestilles med køb, jf. HUSDYL § 6, stk. 3.

Erhvervelse:

Er en husdyrbesætning erhvervet ved gave eller arveforskud, benyttes den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen, som anskaffelsessum.

Har erhvervelsen ikke været afgiftspligtig eller indkomstskattepligtig, anvendes besætningens handelsværdi på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum, jf. HUSDYL § 7, stk. 1.

Afhændelse/overdragelse:

Er afhændelse sket ved gave eller arveforskud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afhændelsessum.

Er overdragelsen hverken afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes handelsværdien på overdragelsestidspunktet som overdragelsessum, jf. HUSDYL § 7, stk. 2.