Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan landbrugeres husdyrbesætninger værdiansættes.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Normalhandelsværdierne
 • Nedskrivning
 • Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer
 • Heste
 • Kødkvæg
 • Gylte
 • Unge dyr
 • Kalenderårsregnskab
 • Forskudt regnskabsår
 • xOversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.x

Regel

Reglerne om, hvorledes landbrugernes husdyrbesætninger skal værdiansættes, står i HUSDYL § 2.

Bemærk

§ 2 i HUSDYL gælder kun for landbrugere. Se afsnit C.C.4.1.1, hvor begrebet landbrugere er nærmere beskrevet.

Dyr, som der er fastsat normalhandelsværdi for

Når der er fastsat normalhandelsværdier, kan landbrugerne vælge at opgøre dyrenes værdi til en af disse:

 • Normalhandelsværdien
 • Handelsværdien.

Handelsværdien kan ikke bruges, hvis den er lavere end normalhandelsværdien.

Værdien opgøres for hver enkelt gruppe af dyr efter den gruppeinddeling, som anvendes ved fastsættelse af normalhandelsværdier.

Er handelsværdien større end normalhandelsværdien, kan der ikke vælges en værdi derimellem.

Fra år til år kan landbrugeren for hver enkelt gruppe af dyr vælge frit mellem en opgørelse på grundlag af normalhandelsværdien eller handelsværdien. Der skal dog anvendes samme værdiansættelsesprincip for den enkelte gruppe.

Dyr, som der ikke er fastsat normalhandelsværdi

Når der ikke er fastsat nogen normalhandelsværdi for en gruppe af dyr, skal landbrugerne opgøre værdien af denne gruppe på grundlag af handelsværdien.

Det kan fx være fjerkræ og angorakaniner.

Under fjerkræ hører fx kalkuner og strudse.

Når handelsværdien benyttes, kan der ikke medregnes udgifter, som ved opgørelsen af afgiftstilsvaret kan fradrages som indgående afgift, jf. HUSDYL § 2, stk. 2.

Bemærk

Andre end landbrugere kan ikke anvende reglerne om værdiansættelse i husdyrbeskatningsloven.

Reglerne gælder både for regnskabsførende og ikke-regnskabsførende landbrugere.

Reglerne gælder både stam- og salgsbesætningen.

Normalhandelsværdierne

Skatterådet fastsætter normalhandelsværdier for de mere almindeligt forekommende grupper af dyr i stam- og salgsbesætningerne.

Normalhandelsværdierne fastsættes ved udgangen af hvert kalenderår som den gennemsnitlige handelsværdi for de pågældende grupper af dyr.

Skatterådet har for 2016, 2017 og 2018 fastsat nedenstående normalhandelsværdier (eksklusive moms). Se henholdsvis bekendtgørelse nr. 1326 af 15. november 2016, bekendtgørelse nr. 1278 af 28. november 2017 og bekendtgørelse nr. 1307 af 20. november 2018.

 

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Kreaturer, store racer:

Kvæg over 2 år

6.200 kr.

 7.300 kr.

7.000 kr.

Kvæg fra 1-2 år

4.800 kr.

 5.700 kr.

5.400 kr.

Kvæg fra 0-1 år

2.000 kr.

 2.400 kr.

2.200 kr.

Jersey:

 

 

 

Kvæg over 2 år

5.400 kr.

 6.400 kr.

5.900 kr.

Kvæg fra 1-2 år

4.000 kr.

 4.800 kr.

4.500 kr.

Kvæg fra 0-1 år

1.400 kr.

 1.700 kr.

1.600 kr.

Kødrace:

 

 

 

Kvæg over 2 år

6.200 kr.

 7.100 kr.

6.700 kr.

Kvæg fra 1-2 år

4.900 kr.

 5.800 kr.

5.400 kr.

Kvæg fra 0-1 år

2.400 kr.

 2.600 kr.

2.500 kr.

Får og lam

930 kr.

 930 kr.

910 kr.

Heste:

 

 

 

Heste over 2 år

5.700 kr.

 5.700 kr.

5.700 kr.

Små heste og plage

4.000 kr.

 4.000 kr.

4.000 kr.

Føl

2.000 kr.

 2.000 kr.

2.000 kr.

Grise:

 

 

 

Orner og grisesøer (avlsdyr)

2.500 kr.

 2.400 kr.

2.400 kr.

0-30 kg.

280 kr.

 260 kr.

190 kr.

30-60 kg.

490 kr.

 460 kr.

380 kr.

over 60 kg.

710 kr.

 670 kr.

570 kr.

Nedskrivning

Nedskrivning på indtil 15 procent. Se under afsnit C.C.4.1.2.3.

Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer

Efter aftale med Landbrug & Fødevarer fastsættes der ikke længere beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer, jf. SKM2009.769.SKAT.

Heste

Trækheste er omfattet af HUSDYL. Det samme gælder landbrugsheste, der indgår i en slagtehestebesætning, eller som anvendes til avl af rideheste til salg. Derimod er rideheste og væddeløbsheste ikke omfattet af HUSDYL. Se afsnit C.C.4.3.3.

Gruppen »små heste« omfatter heste af de arter, der sædvanligt benævnes russer, islandsk hest og nordbagge.

Kødkvæg

Ved kødkvæg forstås kreaturer af ren race inden for racerne hereford, charolais m.fl. Normalhandelsværdierne for kødkvæg kan kun anvendes på dyr, der opfylder betingelserne for at kunne optages i den pågældende kødraces stambog. Betingelserne for optagelse i stambøgerne er, at der er tale om mindst fjerde gangs krydsninger, dvs. mindst 15/16 renblodede dyr. Normalhandelsværdierne for kødkvæg kan derimod ikke anvendes for kvæg på venteliste i krydsningsperioden.

Bison er omfattet af normalhandelsværdierne for kødkvæg. Se SKM2005.92.LSR.

Gylte

Gylte optages til normalhandelsværdien for søer.

Unge dyr

Unge dyr skal medregnes under de respektive besætningsgrupper, allerede fra de er født.

Kalenderårsregnskab

Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de normalhandelsværdier, som Skatterådet har fastsat for kalenderårets udgang.

Forskudt indkomstår

Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal landbrugerne benytte de normalhandelsværdier, der er offentliggjort senest forud for regnskabsafslutningen.

xOversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.x

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2005.92.LSR

Skatteyder, der var sælger i firmaet B og uden landbrugsmæssig uddannelse, købte en landbrugsejendom på 30 ha. Skatteyder købte 12 bisoner for 252.000 kr. Landsskatteretten fandt, at skatteyderen var landbruger i husdyrbeskatningslovens forstand og dermed kunne anvende HUSDYL § 2 om normalhandelsværdierbisonkvæget. Landsskatteretten lagde vægt på ejendommens og besætningens størrelse, samt at opdræt af bison med henblik på salg af kød ikke var en ualmindelig form for kødproduktion i Danmark. Landsskatteretten godkendte derfor underskud af virksomhed på 237.403 kr.