Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beregning af konjunkturændringer på stambesætningen efter HUSDYL § 3.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Stambesætningen
  • Beregning af konjunkturændringen
  • Eksempel.

Regel

Den ændring, der er sket i den bogførte værdi af stambesætningen i løbet af indkomståret, skal korrigeres med konjunkturændringer. Se HUSDYL § 3.

Bemærk

Reglen om konjunkturændringer gælder kun for landbrugere. Se afsnit C.C.4.1.1, hvor begrebet landbrugere er nærmere beskrevet.

Stambesætningen

Stambesætningen består efter HUSDYL § 3, stk. 1, af:

  • Alle hundyr over 2 år inden for kvæg
  • Alle hundyr mellem 1 og 2 år inden for kvæg
  • Søer og drægtige gylte
  • Moderfår.

Konjunkturændringerne beregnes for hver af grupperne af dyr.

HUSDYL § 3 beskriver udtømmende, hvilke husdyr der hører til stambesætningen.

Det betyder, at de dyr, der er nævnt, tilhører stambesætningen, også selv om dyrene er bestemt til salg.

Dyr, der ikke er nævnt under nogen af grupperne, tilhører ikke stambesætningen, selv om de er bestemt til at indgå i den faste bestand af dyr, fx kviekalve under 1 år, der skal blive malkekøer.

Alle husdyr, der ikke kan henføres til stambesætningen, regnes med til salgsbesætningen uanset deres formål. Fjerkræ regnes derfor også med til salgsbesætningen.

Beregning af konjunkturændringen

For hver af de ovenfor nævnte grupper af dyr i stambesætningen beregnes en konjunkturændring.

Er der xogså dyr, der ikke er af ren racex, fx krydsningsdyr, beregnes konjunkturændringerne inden for hver gruppe for sig og for hver aldersgruppe inden for gruppen af ren race og øvrige dyr.

For hver gruppe af dyr beregnes konjunkturændringen som ændringen i normalhandelsværdien pr. dyr fra årets begyndelse til årets slutning ganget med gennemsnittet af antallet af dyr ved indkomstårets begyndelse og slutning.

Hvis normalhandelsværdien er steget, skal konjunkturændringen modregnes i den skattepligtige værdistigning, som fremkommer. Konjunkturændringen formindsker altså her den skattepligtige stigning.

Hvis normalhandelsværdien derimod er faldet, skal konjunkturændringen modregnes i den fradragsberettigede værdinedgang, som fremkommer. Konjunkturændringen formindsker altså her det fradragsberettigede beløb.

Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de årligt fastsatte normalhandelsværdier pr. 31. december ved beregningen af konjunkturændringen.

Landbrugere med forskudt indkomstår, hvor indkomståret er afsluttet inden den 31. december, skal benytte normalhandelsværdierne pr. 31. december i kalenderåret forud for afslutningen af indkomståret ved beregningen af konjunkturændringen. Hvis fx indkomståret slutter den 30. september x2017x, skal normalhandelsværdierne pr. 31. december x2016x anvendes.

Se eksempel på beregning af konjunkturændring i afsnit C.C.4.1.2.5