Indhold

Dette afsnit indeholder regler om værdiansættelse, vedligeholdelse og forbedring af forpagterbolig. Der er også en kort omtale af stuehuse til landbrugs- og skovbrugsejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Værdiansættelse af forpagterbolig
  • Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på forpagterbolig
  • Stuehuse til landbrugs- og skovbrugsejendomme, der udlejes
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Værdiansættelse af forpagterbolig

Forpagtere, som bor på den forpagtede ejendom, skal medregne værdien af boligen som indkomst, jf. SL § 4, litra b.

Værdien af boligen skal ansættes skønsmæssigt, se afsnit C.A.3.8 om aftægtsydelser.

Hvis forpagteren betaler særskilt, fuldt vederlag for brugen af boligen, gælder det ikke.

Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på forpagterbolig

Se afsnit C.H.3.2.3.4.4 om sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring.

Vedligeholdelse

Udgifter til vedligeholdelse af en forpagterbolig, som forpagteren er forpligtet til at afholde efter forpagtningskontrakten, kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen, fordi de anses for omfattet af bestemmelserne i SL § 6, stk. 1, litra ,a og LL § 14, stk. 1. Se UfR 1982, 659 V.

Forbedring

Udgifter til forbedring af forpagterboligen antages at være forpagterens indkomstopgørelse uvedkommende, selv om bortforpagteren ikke erstatter udgiften fuldt ud.

Forbedringsudgifter på forpagterbolig anses skattemæssigt ikke som tillæg til forpagtningsafgiften, men værdien af varige forbedringer tilført af forpagteren, skal medregnes ved bortforpagterens indkomstopgørelse, jf. LSRM 1983, 32 LSR.

Stuehuse til landbrugs- og skovbrugsejendomme, der udlejes

Indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning af ferieboliger indrettet i tidligere landbrugsbygninger og stuehuse behandles forskelligt alt efter situationen. Se afsnit C.H.3.1.5.4 om beregning for ejendomme med særlige forhold.

Udgifter afholdt til ombygning og forbedring i eksisterende bygninger i landbrugsejendomme af værelser, der anvendes til udlejning til turister kan afskrives efter AL § 42. Se afsnit C.C.2.4.5.4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1982, 659 V

Landsretten fandt, at en forpagter af en landbrugsejendom blev anset berettiget til ved opgørelse af sin skattepligtige indkomst at fratrække udgiften til vedligeholdelse af ejendommens stuehus. Landsretten fandt, at der bestod en sådan sammenhæng mellem den nævnte udgift og de øvrige ydelser, som forpagteren skulle udrede som vederlag for forpagtningen, at udgiften ansås omfattet af SL § 6, stk. 1, litra a, jf. LL § 14, stk. 1.

 

Landsskatteretskendelser

LSRM 1983, 32 LSR

En gårdejer ejede en landbrugsejendom, som han forpagtede til sin broder. Denne lod i 1977 for egen regning jorden dræne, hvilket beløb sig til 9.000 kr. Forpagtningsforholdet, for hvilket der ikke forelå skriftlig kontrakt, ophørte i 1979, og broderen, som ikke havde fået udgiften refunderet, fratrak i dette år den uafskrevne rest af dræningsudgiften. Landsskatteretten fandt, at den af forpagteren afholdte udgift blev antaget at have tilført ejendommen en varig forbedring, som endvidere skulle anses for at svare til den afholdte udgift på 9.000 kr., der skulle medregnes ved bortforpagterens indkomstopgørelse.