Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af kursgevinster og -tab for fonde omfattet af fondsbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fordringer på koncernforbundne selskaber
  • Gæld
  • Uddeling af nettokursgevinster og aktieavancer
  • Nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven.

Regel

Fonde mv. er generelt skattepligtige af gevinster og tab på fordringer og gæld. Dette gælder også fordringer og gæld i fremmed valuta. Se KGL § 2.

Beskatning af kursgevinst og -tab følger de regler, der gælder for selskaber. Se afsnit C.B.1.3 om selskabers fordringer og gæld.

Konvertible obligationer omfattes ikke af kursgevinstloven men af aktieavancebeskatningsloven. Se ABL § 1, stk. 3.

Fordringer på koncernforbundne selskaber

Gevinst på fordringer på koncernforbundne selskaber er skattepligtige, Se KGL § 2.

Tab på fordringer på koncernforbundne selskaber kan ikke fradrages. Se KGL § 4.

Koncernforbundne selskaber mv. er

  • en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hvert selskab, eller
  • en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Se KGL § 4, stk. 2, nr. 3 og 4.

Hvis kreditors fradragsret er omfattet af denne begrænsning, skal debitor ikke medregne den modsvarende gevinst på sin gæld. Dette gælder dog ikke ved eftergivelse af gæld, i det omfang gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen. I disse tilfælde sker der beskatning af den del af gældseftergivelsen, som udgør forskellen mellem gældens aktuelle værdi og det beløb, hvortil gælden nedskrives. Se KGL § 8.

Gæld

Der er ikke skattepligt af gevinst på gæld, som opstår ved tvangsakkord eller aftale om en samlet ordning mellem en fond mv. og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af gælden (frivillig akkord). Se KGL § 24. Dette gælder dog ikke i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor.

Se afsnit C.B.1 om kursgevinstloven.

Uddeling af nettokursgevinster og aktieavancer

Erhvervsdrivende fonde har altid haft mulighed for at uddele kursgevinster.

Efter FL § 9, stk. 2 har også ikke-erhvervsdrivende fonde adgang til at uddele nettokursgevinster. Baggrunden for bestemmelsen er blandt andet, at ikke-erhvervsdrivende fonde ikke tidligere havde mulighed for at uddele de kursgevinster, der knyttede sig til den bundne kapital. Fondene kunne således ikke ad denne vej minimere kursgevinstbeskatningen.

Både de erhvervsdrivende og de ikke-erhvervsdrivende fonde har således mulighed for at minimere kursgevinstbeskatningen mv. via fradragsberettigede uddelinger.

Fra og med indkomståret 2010 er FL § 9, stk. 2 udvidet til at gælde aktiver svarende til det foregående regnskabsårs nettokursgevinster, som efter reglerne i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Fonden kan få fradrag for uddeling af nettokursgevinsten mv., uanset at gevinsten først kan opgøres beløbsmæssigt efter indkomstårets udgang. Det er dog en betingelse, at fonden ved den foretagne uddeling må anses for endeligt at have forpligtet sig til uddeling. Se afsnit C.D.9.9 om uddelinger.

Nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven

Se afsnit C.D.9.6.5 om fremførsel af underskud. Her er det beskrevet, hvorledes nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven i visse situationer kan føre til, at der kan opgøres et underskud som følge af uddelinger, der kan fremføres til modregning i den endelige skattepligtige indkomst. Se også FBL § 3, stk. 2, 4. og 5. pkt.

Bemærk

Ved opgørelsen af det fradragsberettigede nettotab skal der tages højde for prioriteringsreglen i FBL § 6. Se TfS 1992, 409 DEP, som er omtalt i afsnit C.D.9.6.5 om fremførsel af underskud.