Boafgift

Arv, der tilfalder fonde, skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, men i visse tilfælde betales der boafgifter efter boafgiftsloven.

Som udgangspunkt skal der betales en boafgift på 15 pct. af beløbet, samt en tillægsboafgift på 25 pct. Tillægsboafgiften beregnes efter fradrag af den del af boafgiften på 15 pct., der forholdsmæssigt hviler på denne del af arvebeholdningen. Den effektive afgiftssats udgør således maksimalt 36 1/4 pct.

Afgiftsfritagelse

Skattestyrelsen kan bevilge afgiftsfritagelse for arv, som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. Se BAL § 3, stk. 2. Afgiftsfritagelsen omfatter også fonde og foreninger, som er godkendt i henhold til LL §§ 8 A eller 12. Se BAL § 3, stk. 1, litra g. Afgiftsfritagelsen gælder ikke for kapitaler og formuegoder, hvortil der ved dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse. Se BAL § 14, stk. 2.

Afgørelser om afgiftsfritagelse træffes af Skattestyrelsen.

I afsnit C.A.4.3.5 er der en oversigt over fonde, foreninger, stiftelser, religiøse samfund, stiftelser mv., der er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3 og BAL § 3, stk. 2.

Fonde, der ikke i forvejen er optaget på ovennævnte liste, kan blive optaget i forbindelse med en konkret afgiftsfritagelse eller efter særskilt ansøgning om optagelse på listen.