Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige regler for opgørelse af særlige forhold ved vandvirksomheders skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

 • Historik
 • Omfattede vandvirksomheder
 • Ikrafttræden
 • Allerede udskilte vandforsyninger
 • Skattemæssige overdragelsesværdier
 • Særlige overgangsregler med ikrafttræden 1. juli 2009.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.7 om den subjektive skattepligt for vandforsynings- og spildevandsforsyningsvirksomheder.

Historik

Ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 (Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold) er der indført skattepligt for vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber. Skattepligten gælder - jf. 2h i SEL § 1, stk. 1 - vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 om vandsektorens organisering, uanset selskabets organisationsform. Dog er indregistrerede aktieselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bemærk

Spildevandsforsyninger, som før 1. januar 2010 ikke var en del af den kommunale forvaltning, var allerede skattepligtige.

Omfattede vandvirksomheder

Skattepligten omfatter selvstændige skattesubjekter. Omfattet af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2h er fx forsyninger, der drives som et andelsselskab, en andelsforening, en anden forening og en korporation. Hvis vandforsyningsaktiviteten udøves af et interessentskab, et kommanditselskab eller et kommanditaktieselskab - som ikke er selvstændige skattesubjekter - beskattes henholdsvis interessenterne, komplementaren og kommanditisterne efter de regler, der gælder for forsyningsselskaber omfattet af bestemmelsen. Det er kun interessenter, komplementarer og kommanditister, der er juridiske personer, som er omfattet af bestemmelsen.

Ikrafttræden

Både SEL § 1, stk. 1 nr. 2h og SEL § 3 stk.1, nr. 4a (skattefritagelse for "små" vandforsyninger) havde virkning fra 1. januar 2010, dvs. samtidig med at pligten for kommunerne til at udskille vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder indtrådte.

Allerede udskilte vandforsyninger

Der er ikke i lov om vandsektorens organisering stillet yderligere krav til organiseringen af de forsyninger, som allerede inden 1. januar 2010 er udskilt fra den kommunale forvaltning. Private, forbrugerejede vandforsyninger og de kommunale forsyninger, som inden nævnte dato er udskilt, reguleres således ikke yderligere med hensyn til selskabsform.

Skattemæssige overdragelsesværdier

For de vandforsyninger, der hidtil har været skattefri efter reglen i SEL § 3, stk. 1, nr. 4, men som bliver omfattet af skattepligt fra 1. januar 2010, anvendes reglen i SEL § 5 D. De aktiver, der er i behold ved overgangen til skattepligt, skal dermed fastsættes til handelsværdien. 

Spildevandsforsyninger, der før 1. januar 2010 drives i kommunalt regi, bliver fra nævnte dato skattepligtige. For andre spildevandsvirksomheder kan der eventuelt blive tale om, at de overgår fra andre skattepligtsbestemmelser i selskabsskatteloven til § 1, stk. 1, nr. 2h.

For de spildevandsforsyninger, der hidtil har været skattefri, anvendes reglen i SEL § 5 D. Aktiver der er i behold ved overgangen til skattepligt, skal dermed fastsættes til handelsværdien. 

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.7 om den generelle skattepligt for vandforsynings- og spildevandsforsyningsvirksomheder.

Vandværkernes værdiansættelse

SKAT har udarbejdet en vejledning i at værdiansætte vandværkerne, se vejledningen [E nr. 227 af 10. juni 2011 - link skal udfærdiges]

Særlige overgangsregler med ikrafttræden den 1. juli 2009  

Der er i lov nr. 460, § 19, indført en særlig bestemmelse om skattefrihed ved overdragelse af vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, som hidtil har været drevet af en kommune, som ønsker at overføre forsyningen vederlagsfrit til en forbrugerejet forsyningsvirksomhed.

Det beløb, der svarer til egenkapitalen, der teknisk opgøres i forbindelse med overførslen af de aktiver og passiver, der indgår forsyningsvirksomheden, kan overføres skattefrit. Det vil sige, at den vederlagsfri overførsel af egenkapital ikke udløser beskatning i den fortsættende forbrugerejede vand- eller spildevandsforsyning. Skattefriheden er betinget af at overtagelsen sker senest 31. december 2009. Ved overførslen anvendes reglerne i SEL § 5 D.   

Overdragelse af vandforsyning skal ske med skattemæssig virkning 1. januar 2010. 

Efter § 20 i lov nr. 460 kan vandforsyninger, der hidtil har været skattefri, og som fra den 1. januar 2010 omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 h, i 2010 overdrages til et selskab med begrænset ansvar omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 h, uden skattemæssige konsekvenser for overdrager, hvis overdragelsen sker til handelsværdi.

Det er en betingelse, at overdrager beslutter at tillægge overdragelsen virkning fra den 1. januar 2010, og at selskabets regnskabsår løber fra denne dato.

SEL § 5 D anvendes på de modtagne aktiver og passiver. Indtægter og udgifter, som må anses for at vedrøre selskabet, hvis overdragelsen rent faktisk var sket den 1. januar 2010, medregnes ved selskabets indkomstopgørelse.

Hvis overdragelsen sker til et aktie- eller anpartsselskab, der allerede er registreret, er det en betingelse, at

 • selskabet er stiftet senest den 1. januar 2010,
 • selskabet ikke før det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og
 • hele selskabets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut.

Herudover er det en betingelse, for at overdragelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft, at selskabet senest en måned efter overdragelsen af vandforsyningen indsender

 • genpart til selskabets skatteansættende myndighed af de dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal udarbejdes i forbindelse med stiftelsen af det selskab, hvortil vandforsyningen overdrages, og
 • dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede registreret selskab har fundet sted.

Skattepligten for selskabet indtræder den 1. januar 2010.