Definition

Produktions- og salgsforeninger er andelsforeninger, der driver virksomhed med det formål at bearbejde, forædle eller sælge medlemmernes produkter eller tjenesteydelser. Se SEL § 16, stk. 1.

Procentindkomsten

Indkomsten beregnes på grundlag af den opgjorte formue og efter reglerne i SEL § 16, stk. 2-4.

Indkomsten opgøres som

  • fire pct. af en så stor del af formuen, som svarer til forholdet mellem andelsforeningens omsætning med medlemmer og den samlede omsætning, og
  • seks pct. af den resterende del af formuen.

Overstiger omsætningen med ikke-medlemmer ikke tre pct. af den samlede omsætning, ansættes indkomsten dog til fire pct. af formuen.

Omsætning med medlemmer udgør andelsforeningens opkøb af råvarer eller produkter hos medlemmer, og hvor råvarerne eller produkterne er produceret af medlemmer eller af medlemsforeningers medlemmer, samt opkøb af færdigvarer og hjælpestoffer hos ikke-medlemmer til at anvende i produktionen.

Omsætning med

  • andelsforeninger, der kun driver virksomhed som produktions- og salgsforeninger, eller
  • produktions- og salgsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i afsnit C.D.8.7.5 om blandede foreninger, jf. SEL § 16 A, stk. 1, og som ikke er medlemmer

skal hverken medregnes ved opgørelsen af

  • andelsforeningens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller
  • den samlede omsætning.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.10.1.2 om skatteprocenten for kooperationsbeskatning (andelsbeskatning).