Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af blandede foreninger.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion
 • Omsætningsfordelingen
 • Regneeksempler.

Introduktion

Der er fastsat særlige regler for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i blandede andelsselskaber, der både fungerer som indkøbsforeninger og som produktions- og salgsforeninger. Se  SEL § 16 A.

Bestemmelsen er indsat, da det ikke er muligt for disse andelsselskaber at foretage en samlet opgørelse af henholdsvis omsætningen med medlemmer og omsætningen med ikke-medlemmer.

I en samlet opgørelse tages der således ikke højde for den del af omsætningen, der er omsætning med medlemmer både i indkøbsforeningsfunktionen og i produktions- og salgsforeningsfunktionen.

Andelsforeninger, der både driver virksomhed som indkøbsforening efter SEL § 15, og produktions- og salgsforening efter SEL § 16, skal opdele virksomheden i henholdsvis

 • en indkøbsforeningsfunktion og
 • en produktions- og salgsforeningsfunktion.

Se SEL § 16 A, stk. 1.

Fordelingen af omsætningen skal foretages særskilt for de to funktioner. Se reglerne i SEL § 15, stk. 3, og SEL § 16, stk. 3.

Omsætningsfordelingen

Omsætningsfordelingen skal på samme måde som for de rene foreninger også anvendes til at afgøre, om 25 pct.-grænsen for omsætning med ikke-medlemmer må anses for overskredet.

Afgørelsen af, om omsætning med ikke-medlemmer overskrider 25 pct. foretages dog på grundlag af et vægtet gennemsnit af de to opgørelser. Det er en betingelse, at 25 pct.-grænsen ikke væsentligt eller længerevarende (over en 3-årig periode) overskrides i den funktion, der har den største omsætning med både medlemmer og ikke-medlemmer.

Indkøbsforeningsfunktionens omsætning med

 • andelsforeninger, der kun driver virksomhed som indkøbsforening, eller
 • indkøbsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i SEL § 16 A, stk. 1, som ikke er medlemmer

skal hverken medregnes ved opgørelsen af

 • indkøbsforeningsfunktionens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller
 • den samlede omsætning.

Se SEL § 16 A, stk. 2.

Produktions- og salgsforeningsfunktionens omsætning med

 • andelsforeninger, der kun driver virksomhed som produktions- og salgsforening, eller
 • produktions- og salgsforeningsfunktionen i andelsforeninger som nævnt i SEL § 16 A, stk. 1, som ikke er medlemmer

skal hverken medregnes ved opgørelsen af

 • produktions- og salgsforeningsfunktionens omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer eller
 • den samlede omsætning.

Hvis andelsforeningens formue kan opgøres som hørende til henholdsvis indkøbsforeningsfunktionen og produktions- og salgsforeningsfunktionen, skal indkomstopgørelsen efter SEL § 16 A, stk. 3, foretages særskilt på grundlag af de to formueopgørelser efter reglerne i SEL § 15, stk. 2, og SEL § 16, stk. 2.

Indkomstopgørelsen kan dog altid foretages på grundlag af den samlede formue og et vægtet gennemsnit af de to opgørelser. Se SEL § 16 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Den beregnede skattepligtige indkomst beskattes med 14,3 pct. Se SEL § 19, stk. 1.

Regneeksempler

Følgende eksempler viser opgørelse af vægtet gennemsnit af omsætning med ikke-medlemmer i en blandet forening.

Eksempel A

Salg i indkøbsforeningen

50 mio. kr.

100 mio. kr.

115 mio. kr.

Opkøb i produktions- og salgsforeningen

75 mio. kr.

 20 mio. kr.

 5 mio. kr.

Beregningsgrundlag

125 mio. kr.

120 mio. kr.

120 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i indkøbsforeningen

 7 mio. kr.

 40 mio. kr.

 15 mio. kr.

i pct.

14,0 pct.

40,0 pct.

13,0 pct.

Omsætning med ikke-medlemmer i prod.- og salgsforeningen

 5 mio. kr.

 1 mio. kr.

 2 mio. kr.

i pct.

6,7 pct.

5,0 pct.

40,0 pct.

Vægtet gennemsnit

 

 

 

Omsætning med ikke-medlemmer i pct. af beregningsgrundlaget 25 pct.

9,6 pct.

34,2 pct.

14,2 pct.

Omsætning med ikke-medlemmer i funktion med største omsætning 25 pct.

6,7 pct.

40 pct.

13,0 pct.

Andelsbeskatning

JA

NEJ

JA

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal formuen også opdeles i henholdsvis en formue med relation til indkøbsfunktionen og en formue med relation til produktions- og salgsforeningsfunktionen.

Hvis andelsforeningen er i stand til at opdele formuen under hensyn til de aktiver og passiver, der faktisk anvendes ved hver funktion, skal denne opdeling anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter bestemmelsen i SEL § 16 A, stk. 3, 1. pkt.

Hvis dette ikke er muligt eller ønskeligt, kan indkomstopgørelsen dog altid foretages på grundlag af et vægtet gennemsnit af de to opgørelser vedrørende omsætningsfordelingen.

Eksempel B

Eksemplet viser, at den del af formuen, der skal beskattes med 6 pct. er 12 pct. af formuen.

Salg i indkøbsforeningen

50 mio. kr.

Opkøb i produktions- og salgsforeningen

75 mio. kr.

Beregningsgrundlag

125 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i indkøbsforeningen

10 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i produktions- og salgsforeningen

5 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i alt

15 mio. kr.

Omsætning med ikke-medlemmer i procent af beregningsgrundlaget

12 pct.