Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Ny regler om den offentlige ejendomsvurdering
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering. Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018. Vurderingsloven (lov om vurdering af landets faste ejendomme) er samtidig blevet ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af vurderingsloven gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget, og der vil i et vist omfang blive foretaget vurderinger efter reglerne i vurderingsloven, uanset ophævelsen. Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 15.

Der er af tidsmæssige årsager ikke indarbejdet en beskrivelse af reglerne i ejendomsvurderingsloven i nærværende udgave af Den juridiske vejledning. Juridisk vejledning om ejendomsvurderingsloven er dog under udarbejdelse. Der henvises indtil videre til bemærkningerne til ejendomsvurderingsloven. Se lovforslag nr. 211 af 3. maj 2017. Der kan rettes henvendelse til Vurdering i SKAT om emnet.

For beskrivelse af reglerne efter den tidligere gældende vurderingslov henvises til Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit H.A.

Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er ressortansvaret for lov om kommunal ejendomsskat (se lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22. august 2013 med senere ændringer) og lov om lån til betaling af ejendomsskatter (se lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013) overført til Skatteministeriet. Der er ikke udarbejdet juridisk vejledning om emnet, men der kan rettes henvendelse til SKAT herom.